Έγκριση μέσω της 34ης Γραπτής Διαδικασίας Δελτίων Εξειδίκευσης, Μεθοδολογίας και Κριτηρίων Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 7e, 3c και 3d του ΕΠΑνΕΚ.
12/11/2018
περισσότερα...

33η Γραπτή Διαδικασία για την έγκριση της τροποποίησης α) του Δελτίου Εξειδίκευσης και β) της Μεθοδολογίας και των Κριτηρίων Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων της Δράσης 02-11i-2.4-03 «Δημιουργία Κόμβου Καινοτομίας για την ανάπτυξη συνεργειών Δημόσιας Διοίκησης και επιστημονικού δυναμικού στον τομέα των ΤΠΕ»
3/9/2018
περισσότερα...

32η Γραπτή Διαδικασία για την έγκριση Δελτίων Εξειδίκευσης, Μεθοδολογίας και Κριτηρίων Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 2a, 2b, 3c, 8v και 10iv του ΕΠΑνΕΚ
21/8/2018
περισσότερα...

Eγκριση μέσω της 31ης Γραπτής Διαδικασίας της πρότασης 2ης Αναθεώρησης του ΕΠΑΝΕΚ
17/7/2018
περισσότερα...

Eγκριση μέσω της 29ης Γραπτής Διαδικασίας της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του ΕΠΑΝΕΚ με έτος αναφοράς το 2017 (EEY2017)
11/7/2018

Έγκριση  μέσω της 29ης Γραπτής Διαδικασίας της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του ΕΠΑΝΕΚ με έτος αναφοράς το 2017 (EEY2017).

περισσότερα...

Εγκριση μέσω της 30ης Γραπτής Διαδικασίας Δελτίων Εξειδίκευσης, Μεθοδολογίας και Κριτηρίων Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 2a, 3a, 3c, 3d, 4c, 6c, 7e και 8v του ΕΠΑνΕΚ.
11/7/2018
περισσότερα...

Έγκριση, μέσω της 27ης Γραπτής Διαδικασίας, Δελτίων Εξειδίκευσης, Μεθοδολογίας και Κριτηρίων Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 2a, 2b, 3a, 3c, 6c, 7e και 8v του ΕΠΑνΕΚ.
10/4/2018
περισσότερα...

Έγκριση της τροποποίησης της Μεθοδολογίας και των Κριτηρίων Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων της δράσης 01-1b-1.1-02 «Διμερείς & Πολυμερείς Ε&Τ Συνεργασίες»
9/1/2018
περισσότερα...

Eγκριση Δελτίων Εξειδίκευσης, Μεθοδολογίας και Κριτηρίων Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων Μέσων Χρηματοοικονομικής Τεχνικής και των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 2a, 2b, 4a, 6c, 6g, 7e και 8v του ΕΠΑνΕΚ
27/11/2017
περισσότερα...

'Eγκριση Δελτίων Εξειδίκευσης, Μεθοδολογίας και Κριτηρίων Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων του ΕΠΑνΕΚ
2/11/2017
περισσότερα...

Έγκριση της πρότασης 1ης Αναθεώρησης του ΕΠΑνΕΚ
3/10/2017
περισσότερα...

Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της δράσης «Πρόγραμμα Ενίσχυσης Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»
28/9/2017
περισσότερα...

Έγκριση των Δελτίων Εξειδίκευσης, της Μεθοδολογίας και των Κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξεων των Eπενδυτικών Προτεραιοτήτων 11i, 8v, 2b του ΕΠΑνΕΚ
22/8/2017
περισσότερα...

Έγκριση των Δελτίων Εξειδίκευσης, της Μεθοδολογίας και των Κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξεων των Eπενδυτικών Προτεραιοτήτων 8v, 6c, 1b, 3c, 3d του ΕΠΑνΕΚ
22/8/2017
περισσότερα...

Έγκριση των Δελτίων Εξειδίκευσης, της Μεθοδολογίας και των Κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξεων των Eπενδυτικών Προτεραιοτήτων 8iii, 3c, 2a, 4a και 4b του ΕΠΑνΕΚ
6/7/2017
περισσότερα...

Έγκριση του Δελτίου Εξειδίκευσης και της Μεθοδολογίας και των Κριτηρίων Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων της δράσης με κωδ. 02-11i-2.4-02, καθώς και της Μεθοδολογίας και των Κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξεων στο πλαίσιο των δράσεων με κωδ. 01-1b-1.1-05, 01-1b-1.1-06 και 01-1b-1.1-07 του ΕΠΑΝΕΚ
6/7/2017
περισσότερα...

Έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του ΕΠΑΝΕΚ με έτος αναφοράς το 2016 (ΕΕΥ 2016)
6/7/2017
περισσότερα...

Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ για την έγκριση, μέσω της 16ης Γραπτής Διαδικασίας, της 2ης τροποποίησης του Προγράμματος και Δελτίων Εξειδίκευσης, Μεθοδολογίας και Κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξεων των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 6c και 4c
28/3/2017
περισσότερα...

Έγκριση των Δελτίων Εξειδίκευσης, Μεθοδολογίας και Κριτηρίων Αξιολόγησης και επιλογής πράξεων των επενδυτικών προτεραιοτήτων 1b, 7e, 11i και 8iii του ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020
13/3/2017
περισσότερα...

Έγκριση του Δελτίου Εξειδίκευσης της δράσης με κωδ. 02-8v-2.2-04 και τίτλο «Συμβουλευτική Υποστήριξη και Καθοδήγηση (mentoring) Επαγγελματικών Ομάδων Υψηλής Εξειδίκευσης του Τομέα Υγείας», στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 8v του ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020.
18/1/2017
περισσότερα...

Έγκριση του Δελτίου Εξειδίκευσης της δράσης με κωδ. 02-8v-2.2-03 και τίτλο «Αναβάθμιση δεξιοτήτων επαγγελματικών ομάδων υψηλής εξειδίκευσης του τομέα υγείας» καθώς και της Αναλυτικής Μεθοδολογίας και των Κριτηρίων Αξιολόγησης πράξεων της ανωτέρω δράσης
22/12/2016
περισσότερα...

Έγκριση της τροποποίησης του Πίνακα 27 «Κατάλογος Μεγάλων Έργων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ) 2014-2020.
22/12/2016
περισσότερα...

Έγκριση Δελτίων Εξειδίκευσης, Αναλυτικής Μεθοδολογίας και Κριτηρίων Αξιολόγησης πράξεων στο πλαίσιο των επενδυτικών προτεραιοτήτων 2b και 3c του ΕΠΑΝΕΚ
13/12/2016
περισσότερα...

Έγκριση Δελτίων Εξειδίκευσης, Μεθοδολογίας και Κριτηρίων αξιολόγησης πράξεων των επενδυτικών προτεραιοτήτων 1b, 2b, 3a, 3c, 4c του ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020
5/12/2016
περισσότερα...

Έγκριση του Δελτίου Εξειδίκευσης και της Μεθοδολογίας και των Κριτηρίων Αξιολόγησης πράξεων της Δράσης με κωδ. 03-2a-3.2-03 «Κεντρικές Υπολογιστικές Υποδομές ΚτΠ ΑΕ & Κόμβος G-Cloud της ΓΓΠΣ».
5/12/2016
περισσότερα...

Έγκριση Μεθοδολογίας και Κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής δράσεων στο πλαίσιο των επενδυτικών προτεραιοτήτων 1b και 2b του ΕΠΑνΕΚ
29/9/2016
περισσότερα...

Έγκριση Δελτίων Εξειδίκευσης ή/ και Μεθοδολογίας και Κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής δράσεων στο πλαίσιο των επενδυτικών προτεραιοτήτων 1b, 3a, 3c , 8iii, 2a, 2b και 6c του ΕΠΑνΕΚ
2/8/2016
περισσότερα...

Approval through the 6th Written Procedure of the Specialization Bulletins & Criteria for Evaluation and Selection of Research Infrastructure and ICT Operations under the OPAP
21/7/2016
περισσότερα...

Έγκριση Δελτίων Εξειδίκευσης & Κριτηρίων αξιολόγησης & επιλογής πράξεων Ερευνητικών Υποδομών και ΤΠΕ στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΕΚ
21/7/2016
περισσότερα...

Έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης με έτος αναφοράς το 2015 (ΕΕΥ2015)
31/5/2016
περισσότερα...

Έγκριση τεσσάρων (4) νέων δελτίων εξειδίκευσης δράσεων στο πλαίσιο των Αξόνων 01/01Σ του ΕΠΑΝΕΚ, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
11/5/2016
περισσότερα...

Έγκριση των κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων, στο πλαίσιο δύο προγραμμάτων κρατικής ενίσχυσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ), που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
8/2/2016
περισσότερα...

Έγκριση των κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων, στο πλαίσιο δύο προγραμμάτων κρατικής ενίσχυσης που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
8/2/2016
περισσότερα...