Έγκριση μέσω της 90ης Γραπτής Διαδικασίας τροποποίησης δύο Δελτίων Εξειδίκευσης Δράσεων Εξειδίκευσης στο πλαίσιο των επενδυτικών Προτεραιοτήτων 8iii, 8v και 13i του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 2014-2020 (ΕΠΑνΕΚ)
14/12/2023

Έγκριση  μέσω της 90ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων:

Επενδυτική Προτεραιότητα 13i «Στήριξη της αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 και προετοιμασία μιας πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας (Αξονας Προτεραιότητας 06)» και

Επενδυτική Προτεραιότητα 8iii «Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων» (Αξονες Προτεραιότητας 02/02Σ)»:

περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 89ης Γραπτής Διαδικασίας ενός Δελτίου Εξειδίκευσης νέας Δράσης στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 8iii του ΕΠΑνΕΚ, καθώς και της Μεθοδολογίας Αξιολόγησης και των Κριτηρίων Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων στο πλαίσιο της ανωτέρω Δράσης
18/10/2023

Έγκριση  μέσω της 89ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων:

Επενδυτική Προτεραιότητα 8iii «Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων» (Αξονες Προτεραιότητας 02/02Σ):

1. Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας Δράσης με κωδ. 02-8iii-2.1-08 και τίτλο «Επιχειρηματική Εκκίνηση, Ενίσχυση νέων και υπό σύσταση, πολύ Μικρών και μικρών Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας».

2. Μεθοδολογία Αξιολόγησης και Κριτήρια Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων στο πλαίσιο της ανωτέρω Δράσης.

περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 88ης Γραπτής Διαδικασίας της πρότασης 9ης Αναθεώρησης του ΕΠΑνΕΚ
3/10/2023

Εγκρίθηκε μέσω της 88ης Γραπτής Διαδικασίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑΝΕΚ η πρόταση 9ης Αναθεώρησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΕΠΑνΕΚ), που αποτελεί την τελική Αναθεώρηση του Προγράμματος σε συνέχεια των Οδηγιών της ΕΥΣΣΑΕ (Α.Π. 52972/08.06.2023) για την Αναθεώρηση Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 στο έτος 2023.

περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 87ης Γραπτής Διαδικασίας της τροποποίησης ενός Δελτίου Εξειδίκευσης Δράσης στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 8iii του ΕΠΑνΕΚ
25/8/2023

Έγκριση  μέσω της 87ης Γραπτής Διαδικασίας του κατωτέρω θέματος:

Επενδυτική Προτεραιότητα  8iii «Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων  επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων» (Αξονες Προτεραιότητας 02/02Σ):

Tροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 02-8iii-2.1-07 και τίτλο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης  νέων ελεύθερων επαγγελματιών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία», για την πρόβλεψη β΄ κύκλου, την διεύρυνση του ηλικιακού ορίου των ενισχυόμενων και της γεωγραφικής εμβέλειας της παρέμβασης, καθώς και για τον χαρακτηρισμό της δράσης ως τμηματοποιημένης (phasing).

περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 86ης Γραπτής Διαδικασίας της Ετήσιας Έκθεσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 2014-2020 με έτος αναφοράς το 2022
31/5/2023

Έγκριση μέσω της 86ης Γραπτής Διαδικασίας των στοιχείων της Ετήσιας Έκθεσης του ΕΠΑΝΕΚ με έτος αναφοράς το 2022, η οποία αφορά στη σωρευτική πρόοδο του Επιχειρησιακού Προγράμματος από 01/01/2014 έως 31/12/2022.

Καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 50 και το άρθρο 111 του ΚΚΔ 1303/2013 και ακολούθησε το Μέρος Α του υποδείγματος των ετήσιων και τελικών εκθέσεων υλοποίησης για τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» του Παραρτήματος V του Εκτελεστικού Κανονισμού της Επιτροπής 207/2015, όπως τροποποιήθηκε με τον 277/2018.

περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 85ης Γραπτής Διαδικασίας της επικαιροποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 2014-2020 (ΕΠΑνΕΚ)
13/4/2023

Έγκριση  μέσω της 85ης Γραπτής Διαδικασίας του κατωτέρω θέματος:

Αξονα Προτεραιότητας 6 - Στήριξη της αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης λόγω της πανδημίας COVID-19 του πεδίου παρέμβασης 014. Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα, με πόρους ύψους 277.856.782 ευρώ (ενωσιακή συνδρομή χωρίς περιφερειακή κατανομή), και ισόποση μείωση του πεδίου παρέμβασης 001. Γενική παραγωγική επένδυση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) εντός του ίδιου Αξονα.

περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 84ης Γραπτής Διαδικασίας της τροποποίησης ενός Δελτίου Εξειδίκευσης Δράσης, στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 4c του ΕΠΑνΕΚ
3/3/2023

Έγκριση  μέσω της 84ης Γραπτής Διαδικασίας του κατωτέρω θέματος:

Επενδυτική Προτεραιότητα  4c: Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτιρίων, και στον τομέα της στέγασης (Αξονες Προτεραιότητας 03/03Σ): 

περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 83ης Γραπτής Διαδικασίας Δελτίων Εξειδίκευσης Δράσεων στο πλαίσιο των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 4c και 13i του ΕΠΑΝΕΚ
20/12/2022

Έγκριση  μέσω της 83ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων:

Επενδυτική Προτεραιότητα  4c: Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτιρίων, και στον τομέα της στέγασης (Αξονες Προτεραιότητας 03/03Σ):

 1. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 03-4c-3.4-04 και τίτλο «Πρόγραμμα "Εξοικονομώ-Aυτονομώ" (Εξοικονόμηση κατ' Οίκον ΙΙ)», λόγω μεταφοράς των Αμεσων Ενισχύσεων, προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 400 εκ. ευρώ,  στον Αξονα Προτεραιότητας 06, με αντίστοιχη μείωση του προϋπολογισμού της Δράσης.
περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 82ης Γραπτής Διαδικασίας 6 Δελτίων Εξειδίκευσης νέων Δράσεων στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 2b του ΕΠΑνΕΚ
7/12/2022

Έγκριση  μέσω της 82ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων:

Επενδυτική Προτεραιότητα 2b: Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ (Αξονας Προτεραιότητας 01):

1. Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας Δράσης με κωδ. 01-2b-1.2-28 και τίτλο «Κιβωτός Μνήμης (Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού)».

περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 81ης Γραπτής Διαδικασίας 2 Δελτίων Εξειδίκευσης νέων Δράσεων στο πλαίσιο των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 4c και 2b του ΕΠΑνΕΚ
29/11/2022

Έγκριση  μέσω της 81ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων: 

Επενδυτική Προτεραιότητα  4c: Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτιρίων, και στον τομέα της στέγασης (Αξονας Προτεραιότητας 03):

1. Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας Δράσης με κωδ. 03-4c-3.4-08 και τίτλο «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με συστήματα φυσικού αερίου στην Τρίπολη και στην Κόρινθο».

περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 79ης Γραπτής Διαδικασίας τριών Δελτίων Εξειδίκευσης Δράσεων στο πλαίσιο των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 2b και 8v του ΕΠΑνΕΚ
11/11/2022

Έγκριση  μέσω της 79ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων:

Επενδυτική Προτεραιότητα 7e : Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της  ασφάλειας του εφοδιασμού μέσω της ανάπτυξης έξυπνων συστημάτων διανομής, αποθήκευσης και μεταφοράς ενέργειας και μέσω της ενσωμάτωσης σε αυτά της διανεμόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Αξονες Προτεραιότητας 03/03Σ):

Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδικό 03-7e-3.7-14 και τίτλο «Έργο Διασύνδεσης της Κρήτης με το ΕΣΜΗΕ («Φάση ΙΙ:, Διασύνδεση Κρήτη – Αττική)», ως προς την τροποποίηση / επικαιροποίηση του φυσικού αντικειμένου της,  την αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης από 394.237.713 σε 497.925.635 ευρώ, καθώς και την αντίστοιχη προσαρμογή των τιμών των δεικτών και της κατανομής τους ανά κατηγορία περιφέρειας

περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 80ης Γραπτής Διαδικασίας Δελτίων Εξειδίκευσης στο πλαίσιο των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 13i και 8iii του ΕΠΑνΕΚ
11/10/2022

Έγκριση μέσω της 80ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων: 

Επενδυτική Προτεραιότητα 13i: Στήριξη της αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 και προετοιμασία μιας πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας  (Αξονας Προτεραιότητας 06):         

1. Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας Δράσης με κωδικό 06-13i-6.1-11  και τίτλο «Επιχορήγηση μεταφορικού κόστους και του κόστους δημοσιογραφικού χάρτου εκδοτικών επιχειρήσεων που εκδίδουν εφημερίδες και περιοδικά τοπικής, περιφερειακής, καθώς και πανελλήνιας κυκλοφορίας, οι οποίες επλήγησαν από σοβαρή οικονομική διαταραχή που προκλήθηκε από τη ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας». 

περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 78ης Γραπτής Διαδικασίας τριών Δελτίων Εξειδίκευσης Δράσεων στο πλαίσιο των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 2b και 8v του ΕΠΑνΕΚ
13/7/2022

Έγκριση  μέσω της 78ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων:

Επενδυτική Προτεραιότητα 2b: Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ (Αξονες Προτεραιότητας 01/01Σ):

1. Δελτίο Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 01-2b-1.2-26 και τίτλο «Δημιουργία, Ανάδειξη και Αξιοποίηση Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς».

περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 77ης Γραπτής Διαδικασίας νέων Δελτίων Εξειδίκευσης Δράσεων και Μεθοδολογίας και Κριτηρίων Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων στο πλαίσιο των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 2b, 2a και 6c του ΕΠΑνΕΚ
15/6/2022

Έγκριση  μέσω της 77ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων:

Επενδυτική Προτεραιότητα 2b: Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ (Αξονες Προτεραιότητας 01/01Σ):

1. Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας Δράσης με κωδ. 01-2b-1.2-24 και τίτλο «Εικονικοί Κόσμοι: Εκτείνοντας την Πραγματικότητα στη Δυτική Μακεδονία»

2. Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας Δράσης με κωδ. 01-2b-1.2-25 και τίτλο «Καινοτόμες δράσεις της ψηφιακής "Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού" με τη χρήση ΤΠΕ και αναδυόμενων τεχνολογιών».

περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 75ης Γραπτής Διαδικασίας νέων και της τροποποίησης Δελτίων Εξειδίκευσης Δράσεων στο πλαίσιο των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 13i και 4c του ΕΠΑνΕΚ
2/6/2022

Έγκριση  μέσω της 75ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων: 

Επενδυτική Προτεραιότητα 13i: Στήριξη της αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 και προετοιμασία μιας πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας  (Αξονας Προτεραιότητας 06):

1. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 06-13i-6.1-05 και τίτλο «Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων  από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19».

περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 76ης Γραπτής Διαδικασίας της Ετήσιας Έκθεσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 2014-2020 με έτος αναφοράς το 2021
31/5/2022

Έγκριση μέσω της 76ης Γραπτής Διαδικασίας των στοιχείων της Ετήσιας Έκθεσης του ΕΠΑΝΕΚ με έτος αναφοράς το 2021, η οποία αφορά στη σωρευτική πρόοδο του Επιχειρησιακού Προγράμματος από 01/01/2014 έως 31/12/2022.

περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 74ης Γραπτής Διαδικασίας Δελτίων Εξειδίκευσης νέων Δράσεων στο πλαίσιο των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 2b και 8iii του ΕΠΑνΕΚ
11/5/2022

Έγκριση  μέσω της 74ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων :

Επενδυτική Προτεραιότητα 2b: Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ (Αξονες Προτεραιότητας 01/01Σ).

1. Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας Δράσης με κωδ. 01-2b-1.2-23 και τίτλο «Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη Θρησκευτικής Κληρονομιάς της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος» με προϋπολογισμό 0,9 εκατ. ευρώ (Δημόσια Δαπάνη).

περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 73ης Γραπτής Διαδικασίας νέων Δελτίων Εξειδίκευσης Δράσεων στο πλαίσιο των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 2b και 8v του ΕΠΑΝΕΚ
31/3/2022

Επενδυτική Προτεραιότητα 2b: Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ (Αξονες Προτεραιότητας 01/01Σ)

1. Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας Δράσης με κωδ. 01-2b-1.2-20 και τίτλο «Αναδεικνύοντας το πολιτιστικό περιεχόμενο της Αμερικανικής Σχολής Κλασσικών Σπουδών στην Αθήνα με την βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης»

2. Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας Δράσης με κωδ. 01-2b-1.2-21 και τίτλο «Ψηφιοποίηση, ανάδειξη και αξιοποίηση πολιτιστικού αποθέματος του Συλλόγου των Αθηναίων»

3. Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας Δράσης με κωδ. 01-2b-1.2-22 και τίτλο «Υλοποίηση νέου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων με βάση τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα (UCC)»

περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 72ης Γραπτής Διαδικασίας νέων και της τροποποίησης Δελτίων Εξειδίκευσης Δράσεων στο πλαίσιο των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 13i, 2b και 6c του ΕΠΑΝΕΚ
18/3/2022

Επενδυτική Προτεραιότητα 13i: Στήριξη της αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 και προετοιμασία μιας πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας (Aξονας Προτεραιότητας 06) :

1. Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας Δράσης με κωδ. 06-13i-6.1-07 και τίτλο «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων  που έχουν πληγεί από την πανδημία σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές» 

περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 71ης Γραπτής Διαδικασίας νέων και της τροποποίησης Δελτίων Εξειδίκευσης Δράσεων και Μεθοδολογίας / Κριτηρίων Αξιολόγησης, στο πλαίσιο των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 2a, 2b, 3c και 13i του ΕΠΑΝΕΚ
18/2/2022

Έγκριση μέσω της 71ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων:

Επενδυτική Προτεραιότητα 2a Περαιτέρω ανάπτυξη των ευρυζωνικών συνδέσεων και των δικτύων υψηλής ταχύτητας και υποστήριξη της υιοθέτησης αναδυόμενων τεχνολογιών και δικτύων στο πλαίσιο της ψηφιακής οικονομίας  (Αξονες Προτεραιότητας 03/03Σ):

1. Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας Δράσης με κωδ. 03-2a-3.2-12 και τίτλο «Ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνων πόλεων και τεχνολογιών για το διαδίκτυο των αντικειμένων (IoT)». 

περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 70ης Γραπτής Διαδικασίας της πρότασης 7ης Αναθεώρησης του ΕΠΑΝΕΚ
21/12/2021

Έγκριση μέσω της 70ης Γραπτής Διαδικασίας της πρότασης 7ης Αναθεώρησης του ΕΠΑνΕΚ. Το σύνολο του προϋπολογισμού της Κοινοτικής Συνδρομής του Προγράμματος παραμένει αμετάβλητο, καθώς και η κατανομή των πόρων στις 3 κατηγορίες Περιφερειών. 

περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 69ης Γραπτής Διαδικασίας του Δελτίου Εξειδίκευσης της νέας Δράσης 02-8iii-2.1-06 «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών»
7/12/2021

Έγκριση  μέσω της 69ης Γραπτής Διαδικασίας του Δελτίου Εξειδίκευσης της νέας Δράσης 02-8iii-2.1-06 «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών».

περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 68ης Γραπτής Διαδικασίας της τροποποίησης του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 02-8iii-2.1-05 και τίτλο «Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων» του ΕΠΑΝΕΚ
12/11/2021

Έγκριση  μέσω της 68ης Γραπτής Διαδικασίας της τροποποίησης του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 02-8iii-2.1-05 και τίτλο «Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων» για την αύξηση προϋπολογισμού και την αναπροσαρμογή των τιμών των δεικτών. 

περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 67ης Γραπτής Διαδικασίας νέων και της τροποποίησης Δελτίων Εξειδίκευσης Δράσεων και Μεθοδολογίας - Κριτηρίων Αξιολόγησης πράξεων στο πλαίσιο των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 3c, 13i, 11i, 4c και 7e του ΕΠΑΝΕΚ
19/10/2021

Έγκριση μέσω της 67ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων:

Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής (Αξονες Προτεραιότητας 01/01Σ και  06):

1. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 01-3c-1.4-21 & 06-13i-6.1-02 και τίτλο «Σύσταση Ταμείου Εγγυοδοσίας επιχειρήσεων COVID-19», ως προς το ανώτατο ύψος χορηγούμενων δανείων και τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης στο πλαίσιο του χαρτοφυλακίου των πολύ μικρών επιχειρήσεων με χρηματοδότηση REACT EU / ΕΤΠΑ, προσαρμογή των τιμών των  δεικτών εκροών.

περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 66ης Γραπτής Διαδικασίας νέων και της τροποποίησης Δελτίων Εξειδίκευσης Δράσεων στο πλαίσιο των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 3c και 13i και της Τεχνικής Βοήθειας του ΕΠΑΝΕΚ
22/9/2021

Έγκριση  μέσω της 66ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων:

Επενδυτική Προτεραιότητα 3c: Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ('Aξονες Προτεραιότητας 01/ 01Σ):

 1. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της δράσης με κωδ. 01-3c-1.4-08 και τίτλο «Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Ίδρυσης και λειτουργίας Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων».
περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 65ης Γραπτής Διαδικασίας της τροποποίησης του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης 01-1b-1.1-15 και της Μεθοδολογίας και των Κριτηρίων Αξιολόγησης της Φάσης / Αξονα Β της ίδιας Δράσης του ΕΠΑΝΕΚ
30/7/2021

Έγκριση μέσω της 65ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων:

Επενδυτική Προτεραιότητα 1b: Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής - (Αξονες Προτεραιότητας 01/01Σ):

1.  Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 01-1b-1.1-15 και τίτλο  «Αξιοποίηση ακαδημαϊκού & ερευνητικού αποτελέσματος - υποστήριξη επιχειρηματικότητας & καινοτομίας».

2.  Μεθοδολογία και Κριτήρια Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων στο πλαίσιο της Φάσης / Αξονα Β της ανωτέρω δράσης με κωδ. 01-1b-1.1-15.

περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 64ης Γραπτής Διαδικασίας νέων και της τροποποίησης Δελτίων Εξειδίκευσης Δράσεων καθώς και Μεθοδολογίας και Κριτηρίων Αξιολόγησης πράξεων, στο πλαίσιο των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 3c και 13i του ΕΠΑΝΕΚ
5/7/2021

Έγκριση  μέσω της 64ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων:

Επενδυτική Προτεραιότητα 3c: Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών (Αξονες Προτεραιότητας 01/ 01Σ):

1. Μεθοδολογία και Κριτήρια Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων στο πλαίσιο της δράσης με κωδ. 01-3c-1.4-26 και τίτλο «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης τουριστικών επιχειρήσεων φιλοξενίας για την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους» (επιχειρήσεις των οποίων η συνολική επιλέξιμη δημόσια ενίσχυσή τους υπερβαίνει τις 200 χιλ. ευρώ).

περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 63ης Γραπτής Διαδικασίας της Ετήσιας Έκθεσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 2014-2020 με έτος αναφοράς το 2020
31/5/2021

Έγκριση μέσω της 63ης Γραπτής Διαδικασίας των στοιχείων της Ετήσιας Έκθεσης του ΕΠΑΝΕΚ με έτος αναφοράς το 2020, η οποία αφορά στη σωρευτική πρόοδο του Επιχειρησιακού Προγράμματος από 01/01/2014 έως 31/12/2020.

περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 62ης Γραπτής Διαδικασίας ενός νέου και της τροποποίησης δύο Δελτίων Εξειδίκευσης Δράσεων, στο πλαίσιο των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 8iii και 6c του ΕΠΑνΕΚ
27/5/2021

Έγκριση  μέσω της 62ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων:

Επενδυτική Προτεραιότητα 8iii: Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων  επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (Αξονες Προτεραιότητας 02/02Σ):

1. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 02-8iii-2.1-04 και τίτλο «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων γυμναστηρίων, παιδότοπων».

περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 60ης Γραπτής Διαδικασίας της πρότασης 6ης Αναθεώρησης του ΕΠΑΝΕΚ
21/5/2021

Έγκριση μέσω της 60ης Γραπτής Διαδικασίας της πρότασης 6ης Αναθεώρησης του ΕΠΑνΕΚ, που αφορά στην κατανομή πόρων REACT-EU έτους 2021 ύψους 1,6 δις ευρώ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19.

περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 61ης Γραπτής Διαδικασίας νέων και της τροποποίησης Δελτίων Εξειδίκευσης Δράσεων, στο πλαίσιο των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 3d, 1b, 3c, 8v και 8iii του ΕΠΑνΕΚ
5/5/2021

Έγκριση  μέσω της 61ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων:

Επενδυτική Προτεραιότητα 3d: Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας (Αξονες Προτεραιότητας 01/01Σ):

1. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης  με κωδ. 01-3d-1.5-02 και τίτλο «Ενίσχυση Αλυσίδων Προστιθέμενης Αξίας – Συνεργατικοί Σχηματισμοί - Δικτυώσεις».

2. Διαδικασία και Κριτήρια Αξιολόγησης πράξεων στο πλαίσιο της ανωτέρω δράσης με κωδ. 01-3d-1.5-02.

περισσότερα...

Ορθή Επανάληψη της Απόφασης της 59ης Γραπτής Διαδικασίας της Επ. Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ
31/3/2021

Ορθή Επανάληψη της Απόφασης της 59ης Γραπτής Διαδικασίας της Επ. Παρακολούθησης του ΕΠΑΝΕΚ, ως προς την κωδικοποίηση των 2 Δράσεων της ΕΠ 8v:  διόρθωση  από Δράση 02-8v-2.2-12 σε  Δράση 02-8v-2.2-13  και από Δράση 02-8v-2.2-13  σε Δράση 02-8v-2.2-14.   

 

περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 59ης Γραπτής Διαδικασίας τεσσάρων νέων και της τροποποίησης ενός Δελτίου Εξειδίκευσης Δράσεων, στο πλαίσιο των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 8 iii, 8v και 11 i του ΕΠΑνΕΚ
23/3/2021

Έγκριση μέσω της 59ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων:

Επενδυτική Προτεραιότητα 8iii: Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (Αξονες Προτεραιότητας 02/02Σ):

1. Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας Δράσης με κωδ. 02-8iii-2.1-04 και τίτλο «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων γυμναστηρίων, παιδότοπων.

περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 57ης Γραπτής Διαδικασίας, νέων και της τροποποίησης Δελτίων Εξειδίκευσης Δράσεων και Μεθοδολογίας και Κριτηρίων Αξιολόγησης πράξεων στο πλαίσιο των ΕΠ 3a, 1b, 6c, 2b και 7e του ΕΠΑΝΕΚ
23/12/2020

Έγκριση  μέσω της 57ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων: 

Επενδυτική Προτεραιότητα 3a: «Προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης νέων ιδεών και ενίσχυση της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και μέσω θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων»  (Αξονες Προτεραιότητας 03/03Σ):

1. Απόσυρση του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 01-3a-1.3-07  και τίτλο «Επιστρεπτέα Ενίσχυση για Μικρές Καινοτόμες Νεοφυείς Επιχειρήσεις».

περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 56ης Γραπτής Διαδικασίας, νέων και της τροποποίησης Δελτίων Εξειδίκευσης Δράσεων και Μεθοδολογίας και Κριτηρίων Αξιολόγησης Πράξεων στο πλαίσιο των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 2b, 6c, 1b και 3c καθώς και της τροποποίησης Μέσων Χρηματοοικονομικής Τεχνικής του ΕΠΑνΕΚ
25/11/2020

Έγκριση μέσω της 56ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων:

Επενδυτική Προτεραιότητα 2b: Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ (Αξονες Προτεραιότητας 01/01Σ):

1. Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας Δράσης με κωδ. 01-2b-1.2-15 και τίτλο «Έργα Ψηφιακού Πολιτισμού».

περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 55ης Γραπτής Διαδικασίας της πρότασης 5ης Αναθεώρησης του ΕΠΑΝΕΚ
12/11/2020

Έγκριση μέσω της 55ης Γραπτής Διαδικασίας της πρότασης 5ης Αναθεώρησης του ΕΠΑΝΕΚ για την μεταφορά στο Πρόγραμμα πόρων συνολικού ύψους 183.577.353 ευρώ Κοινοτικής Συνδρομής από το ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) και το ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα (ΜΔΤ).

περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 54ης Γραπτής Διαδικασίας της τροποποίησης και νέων Δελτίων Εξειδίκευσης Δράσεων καθώς και της Μεθοδολογίας και των Κριτηρίων Αξιολόγησης πράξεων στο πλαίσιο των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 4c, 7e, 3c και 1a του ΕΠΑΝΕΚ.
13/10/2020

Έγκριση  μέσω της 54ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων:

Επενδυτική Προτεραιότητα 4c: Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτιρίων και στον τομέα της στέγασης (Αξονες Προτεραιότητας 03/03Σ):

1. Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας Δράσης με κωδ. 03-4c-3.4-04 και τίτλο «Πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Aυτονομώ» (Εξοικονόμηση κατ Οίκον ΙΙ).

περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 53ης Γραπτής Διαδικασίας της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του ΕΠΑνΕΚ με έτος αναφοράς το 2019
2/10/2020

Η ετήσια έκθεση αφορά στη σωρευτική πρόοδο του ΕΠΑνΕΚ από 01/01/2014 έως 31/12/2019 και υποβάλλεται στην ΕΕ έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/558/23.04.2020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 52ης Γραπτής Διαδικασίας δύο νέων Δελτίων Εξειδίκευσης Δράσεων των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 3a και 2b του ΕΠΑΝΕΚ
29/9/2020

Έγκριση  μέσω της 52ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων: 

Επενδυτική Προτεραιότητα 3a: Προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης νέων ιδεών και ενίσχυση της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και μέσω θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων (Αξονες Προτεραιότητας 01/ 01Σ) :

 • Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας Δράσης με κωδ. 01-3a-1.3-07 και τίτλο «Επιστρεπτέα Ενίσχυση για Μικρές Καινοτόμες Νεοφυείς Επιχειρήσεις».

Επενδυτική Προτεραιότητα 2b: Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ (Αξονες Προτεραιότητας 01/01Σ):

 • Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας Δράσης με κωδ. 01-2b-1.2-14 και τίτλο «Ψηφιακή Κιβωτός της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα».
περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 51ης Γραπτής Διαδικασίας νέων και της τροποποίησης Δελτίων Εξειδίκευσης Δράσεων των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 7e, 2a, 3c και 1b του ΕΠΑΝΕΚ
16/9/2020

Έγκριση  μέσω της 51ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων:

Επενδυτική Προτεραιότητα 7e: Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της  ασφάλειας του εφοδιασμού μέσω της ανάπτυξης έξυπνων συστημάτων διανομής, αποθήκευσης και μεταφοράς ενέργειας και μέσω της ενσωμάτωσης σε αυτά της διανεμόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Αξονες Προτεραιότητας 03/03Σ):

1. Δελτίο Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 03-7e-3.7-16 και τίτλο «Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου «ΑΣΦΑ» Αλεξανδρούπολης».

2. Δελτίο Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 03-7e-3.7-17 και τίτλο «Αναβάθμιση σταθμού συμπίεσης στην Νέα Μεσημβρία».

3. Δελτίο Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 03-7e-3.7-18 και τίτλο «Σταθμός Συμπίεσης στην Αμπελιά Ελασσόνας».

περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 50ης Γραπτής Διαδικασίας της τροποποίησης Δελτίου Εξειδίκευσης του ΤΕΠΙΧ ΙΙ της Επενδυτικής Προτεραιότητας 3c του ΕΠΑνΕΚ
31/8/2020

Έγκριση μέσω της 50ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων:

Επενδυτική Προτεραιότητα 3c:  Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ('Αξονες Προτεραιότητας 01/ 01Σ).

Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 01-3c-1.4-12 και τίτλο «Σύσταση Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ», ως προς την αύξηση της Δημόσιας Δαπάνης από 700 σε 880 εκ. ευρώ και αντίστοιχη αναπροσαρμογή δεικτών.

περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 49ης Γραπτής Διαδικασίας νέων και της τροποποίησης Δελτίων Εξειδίκευσης Δράσεων και της Μεθοδολογίας και Κριτηρίων Αξιολόγησης πράξεων των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 7e, 6c, 3c, 4c και 10iv του ΕΠΑΝΕΚ.
29/6/2020

Έγκριση μέσω της 49ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων:

Επενδυτική Προτεραιότητα 7e: Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της  ασφάλειας του εφοδιασμού μέσω της ανάπτυξης έξυπνων συστημάτων διανομής, αποθήκευσης και μεταφοράς ενέργειας και μέσω της ενσωμάτωσης σε αυτά της διανεμόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Αξονες Προτεραιότητας 03/03Σ):

1. Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας Δράσης με κωδ. 03-7e-3.7-15 και τίτλο «Παραλλαγές Γραμμών Μεταφοράς 400 kV στον οικισμό Ν. Πεντέλης».

περισσότερα...

Έγκριση, μέσω της 48ης Γραπτής Διαδικασίας, της πρότασης 4ης Αναθεώρησης του ΕΠΑνΕΚ
19/6/2020

Έγκριση μέσω της 48ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων:

Απόφαση της Επιτροπής παρακολούθησης του ΕΠΑΝΕΚ  για την έγκριση  μέσω της 48ης Γραπτής Διαδικασίας της πρότασης 4ης Αναθεώρησης του ΕΠΑνΕΚ.

Επισυνάπτονται:

 1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 4ης ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΠΑΝΕΚ
 2. ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ:

-excel με τους πίνακες 17α, 18α, 18γ της SFC όπως διαμορφώνονται
-excel με τις μεταβολές στην ετήσια κατανομή (πίνακας 17) και στους 18α / γ  

περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 47ης Γραπτής Διαδικασίας νέων και της τροποποίησης Δελτίων Εξειδίκευσης Δράσεων και της Μεθοδολογίας Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 3c και 1b του ΕΠΑνΕΚ
15/5/2020

Έγκριση μέσω της 47ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων:

Επενδυτική Προτεραιότητα 3c:  Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών (Αξονες Προτεραιότητας 01/ 01Σ) :

1. Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας Δράσης με κωδ. 01-3c-1.4-21 και τίτλο «Σύσταση Ταμείου Εγγυοδοσίας επιχειρήσεων COVID-19» .

2. Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας Δράσης με κωδ. 01-3c-1.4-22 και τίτλο «Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19» .

περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 46ης Γραπτής Διαδικασίας νέων και της τροποποίησης Δελτίων Εξειδίκευσης Δράσεων των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 2a , 3c και 8v του ΕΠΑΝΕΚ
6/2/2020

Έγκριση  μέσω της 46ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων:

Επενδυτική Προτεραιότητα 2aΠεραιτέρω ανάπτυξη των ευρυζωνικών συνδέσεων και των δικτύων υψηλής ταχύτητας και υποστήριξη της υιοθέτησης αναδυόμενων τεχνολογιών και δικτύων στο πλαίσιο της ψηφιακής οικονομίας ('Αξονες Προτεραιότητας 03/03Σ):

1. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 03-2a-3.2-08 και τίτλο «ULTRAFAST BROADBAND (UFBB)». 

2. Ανάκληση του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 03-2a-3.2-06 και τίτλο «CONNECTED ENTREPRISES».  

περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 44ης Γραπτής Διαδικασίας της τροποποίησης Δελτίου Εξειδίκευσης Δράσης της Επενδυτικής Προτεραιότητας 8v και της Μεθοδολογίας και των Κριτηρίων Αξιολόγησης της Δράσης «ULTRAFAST BROADBAND» του ΕΠΑΝΕΚ
30/10/2019

Έγκριση  μέσω της 44ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων:

Επενδυτική Προτεραιότητα 8v: Προσαρμογή Εργαζομένων, Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος στις αλλαγές (Aξονες Προτεραιότητας 02/02Σ): Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 02-8v-2.2-06 και τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών».

περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 45ης Γραπτής Διαδικασίας της πρότασης 3ης Αναθεώρησης του ΕΠΑΝΕΚ
30/10/2019

Έγκριση  μέσω της 45ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων:

Εγκρίθηκε μέσω της 45ης Γραπτής Διαδικασίας η πρόταση 3ης αναθεώρησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» για την κατανομή του διαθέσιμου Αποθεματικού Επίδοσης ανάλογα με την επίτευξη των Στόχων 2018 (αρθρ. 21 του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων 1303/2013) στο πλαίσιο επίδοσης.

περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 43ης Γραπτής Διαδικασίας της Μεθοδολογίας και των Κριτηρίων Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας / ΣΣΚ 1η Πρόσκληση: Φορέας Αρωγός» της Επενδυτικής Προτεραιότητας 1b του Προγράμματος
25/9/2019

Έγκριση  μέσω της 43ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων:

Ανακοινώθηκε η έγκριση μέσω της 43ης Γραπτής Διαδικασίας της Μεθοδολογίας και των Κριτηρίων Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας / ΣΣΚ 1η Πρόσκληση: Φορέας Αρωγός» της Επενδυτικής Προτεραιότητας 1b του Προγράμματος.

περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 42ης Γραπτής Διαδικασίας της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του ΕΠΑΝΕΚ με έτος αναφοράς το 2018 (EEY2018)
28/6/2019

Έγκριση  μέσω της 42ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων:

Έγκριση  μέσω της 42ης Γραπτής Διαδικασίας της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του ΕΠΑΝΕΚ με έτος αναφοράς το 2018 (EEY2018), που περιλαμβάνει πληροφορίες για την υλοποίηση των ενδιάμεσων στόχων του πλαισίου επίδοσης (βλ. §17 συνημμένου 1 και Πίνακα 5 του συνημμένου 2). Πληροφορίες για τα έργα δίνονται ανά άξονα στις §§ 3.1 και 11.1 του συνημμένου 1, ενώ στοιχεία για τους δείκτες παρουσιάζονται στην §6Β των κειμένων (συνημμένο 1) και αναλυτικά στους Πίνακες 1, 2Α, 2Γ, 3Α,3Β, 4Α, 4Β (συνημμένο 2). Μετά την έγκρισή της, η Έκθεση θα υποβληθεί στην Ε.Ε.

περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 41ης Γραπτής Διαδικασίας νέων και της Τροποποίησης Δελτίων Εξειδίκευσης Δράσεων και της Μεθοδολογίας & Κριτηρίων Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων στο πλαίσιο των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 3c, 4a, 4b, 6c, 7e, 8v, 10iv και 11i του ΕΠΑνΕΚ
25/6/2019

Έγκριση  μέσω της 41ης Γραπτής Διαδικασίας  των κατωτέρω θεμάτων:

Επενδυτική Προτεραιότητα  3c - Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών (Aξονες Προτεραιότητας 01/ 01Σ):

1α. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 01-1.4-3c-17 και αλλαγή του τίτλου της σε «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων».

1β. Μεθοδολογία Αξιολόγησης και Κριτήρια Αξιολόγησης και Επιλογής  πράξεων στο πλαίσιο της  ανωτέρω Δράσης με κωδ. 01-1.4-3c-17.

περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 40ης Γραπτής Διαδικασίας νέων και της Τροποποίησης Δελτίων Εξειδίκευσης Δράσεων και της Μεθοδολογίας & Κριτηρίων Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων στο πλαίσιο των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 1b, 3c, 4c, 6c και 8v του ΕΠΑνΕΚ
16/5/2019

Έγκριση  μέσω της 40ης Γραπτής Διαδικασίας  των κατωτέρω θεμάτων:

Επενδυτική Προτεραιότητα 1b - Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής (Αξονες Προτεραιότητας 01/01Σ).

περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 39ης Γραπτής Διαδικασίας της Τροποποίησης Δελτίων Εξειδίκευσης Δράσεων και της Μεθοδολογίας & Κριτηρίων Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων στο πλαίσιο των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 1a και 3c του ΕΠΑνΕΚ
2/4/2019

Έγκριση  μέσω της 39ης Γραπτής Διαδικασίας  των κατωτέρω θεμάτων:

Επενδυτική Προτεραιότητα 1α: «Ενίσχυση υποδομών έρευνας και καινοτομίας και ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και προώθηση κέντρων ικανότητας, ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος» (Αξονες Προτεραιότητας 03/03Σ)

1. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 03-1a-3.1-06 και τίτλο «Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας».

2. Μεθοδολογία Αξιολόγησης και Κριτήρια Αξιολόγησης και Επιλογής  πράξεων στο πλαίσιο της ανωτέρω Δράσης με κωδ. 03-1a-3.1-06.

περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 38ης Γραπτής Διαδικασίας της τροποποίησης Δελτίων Εξειδίκευσης Δράσεων και της Μεθοδολογίας & Κριτηρίων Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων στο πλαίσιο των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 1b, 2a και 2b του ΕΠΑνΕΚ
13/3/2019

Έγκριση  μέσω της 38ης Γραπτής Διαδικασίας  των κατωτέρω θεμάτων:

Επενδυτική Προτεραιότητα 1b: «Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής» (Αξονες Προτεραιότητας 01/01Σ):

1. Τροποποίηση της Μεθοδολογίας Αξιολόγησης και των Κριτηρίων Αξιολόγησης και Επιλογής  πράξεων στο πλαίσιο του Β΄ Κύκλου της Δράσης με κωδ. 01-1b-1.1-01 και τίτλο «Δράσεις για την προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Έρευνα και Καινοτομία: "Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ».

περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 37ης Γραπτής Διαδικασίας Δελτίων Εξειδίκευσης και Μεθοδολογίας & Κριτηρίων Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 2b, 3c, 4c και 8iii του ΕΠΑνΕΚ.
22/2/2019

Έγκριση  μέσω της 37ης Γραπτής Διαδικασίας  των κατωτέρω θεμάτων:

Επενδυτική Προτεραιότητα 2b: Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ (Αξονες Προτεραιότητας 01/01Σ):

1. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της δράσης  με κωδ. 01-2b-1.2-11 και τίτλο  «Ψηφιακό Βήμα και Ψηφιακό Αλμα».

περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 36ης Γραπτής Διαδικασίας Τροποποίησης Δελτίου Εξειδίκευσης Δράσης και Μεθοδολογίας & Κριτηρίων Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 2a, 3a και 6c του ΕΠΑνΕΚ
24/1/2019

Έγκριση  μέσω της 36ης Γραπτής Διαδικασίας  των κατωτέρω θεμάτων:

Επενδυτική Προτεραιότητα 2a: Περαιτέρω ανάπτυξη των ευρυζωνικών συνδέσεων και των δικτύων υψηλής ταχύτητας και υποστήριξη της υιοθέτησης αναδυόμενων τεχνολογιών και δικτύων στο πλαίσιο της ψηφιακής οικονομίας (Αξονες Προτεραιότητας 01/01Σ) :

Μεθοδολογία Αξιολόγησης και Κριτήρια Αξιολόγησης και Επιλογής  πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης με κωδ.03-2a-3.2-11 και τίτλο «G-Cloud Next Generation».

περισσότερα...

Εγκριση μέσω της 35ης Γραπτής Διαδικασίας Δελτίων Εξειδίκευσης, Μεθοδολογίας και Κριτηρίων Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 1a,1b, 2a, 3c, 4a, 4b και 8iii του ΕΠΑνΕΚ
18/12/2018

Έγκριση  μέσω της 35ης Γραπτής Διαδικασίας  των κατωτέρω θεμάτων:

Επενδυτική Προτεραιότητα 1b: «Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής»  (Αξονες Προτεραιότητας 01/01Σ):

1. Ανάκληση του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 01-1b-1.1-08 και τίτλο «Seal of Excellence».

περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 34ης Γραπτής Διαδικασίας Δελτίων Εξειδίκευσης, Μεθοδολογίας και Κριτηρίων Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 7e, 3c και 3d του ΕΠΑνΕΚ.
12/11/2018

Έγκριση  μέσω της 34ης Γραπτής Διαδικασίας  των κατωτέρω θεμάτων:

Επενδυτική Προτεραιότητα 7e: Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της  ασφάλειας του εφοδιασμού μέσω της ανάπτυξης έξυπνων συστημάτων διανομής, αποθήκευσης και μεταφοράς ενέργειας και μέσω της ενσωμάτωσης σε αυτά της διανεμόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ('Aξονες Προτεραιότητας 03/ 03Σ):

1. Δελτίο Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 03-7e-3.8-03 και τίτλο «Εισαγωγή Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών σε πενήντα επτά (57) περιοχές του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας».

περισσότερα...

Εγκριση μέσω της 33ης Γραπτής Διαδικασίας της τροποποίησης α) του Δελτίου Εξειδίκευσης και β) της Μεθοδολογίας και των Κριτηρίων Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων της Δράσης 02-11i-2.4-03 «Δημιουργία Κόμβου Καινοτομίας για την ανάπτυξη συνεργειών Δημόσιας Διοίκησης και επιστημονικού δυναμικού στον τομέα των ΤΠΕ»
3/9/2018

Έγκριση μέσω της 33ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων:

Τροποποίηση α) του Δελτίου Εξειδίκευσης και β) της Μεθοδολογίας και των Κριτηρίων Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων της Δράσης 02-11i-2.4-03 «Δημιουργία Κόμβου Καινοτομίας για την ανάπτυξη συνεργειών Δημόσιας Διοίκησης και επιστημονικού δυναμικού στον τομέα των ΤΠΕ».

περισσότερα...

Εγκριση μέσω της 32ης Γραπτής Διαδικασίας των Δελτίων Εξειδίκευσης, Μεθοδολογίας και Κριτηρίων Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 2a, 2b, 3c, 8v και 10iv του ΕΠΑνΕΚ
21/8/2018

Έγκριση  μέσω της 32ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων:

Επενδυτική Προτεραιότητα 2a: Περαιτέρω ανάπτυξη των ευρυζωνικών συνδέσεων και των δικτύων υψηλής ταχύτητας και υποστήριξη της υιοθέτησης αναδυόμενων τεχνολογιών και δικτύων στο πλαίσιο της ψηφιακής οικονομίας (Αξονες Προτεραιότητας 03/03Σ)

1. Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας Δράσης με κωδ. 03-2a-3.2-10 και τίτλο «WiFi4GR - Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο»

2. Μεθοδολογία και Κριτήρια Αξιολόγησης πράξεων της παραπάνω Δράσης

περισσότερα...

Eγκριση μέσω της 31ης Γραπτής Διαδικασίας της πρότασης 2ης Αναθεώρησης του ΕΠΑΝΕΚ
17/7/2018

Έγκριση  μέσω της 31ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων: 

Πρόταση 2ης Αναθεώρησης του ΕΠΑΝΕΚ, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων (ΕΕ) 1303/2013. Μετά την έγκριση από την Επιτροπή Παρακολούθησης, η προτεινόμενη αναθεώρηση υποβλήθηκε στην Ε.Ε μέσω SFC2014 (ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ε.Ε.), προκειμένου να οριστικοποιηθεί στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης που θα ακολουθήσει με την ΕΕ.

περισσότερα...

Εγκριση μέσω της 30ης Γραπτής Διαδικασίας Δελτίων Εξειδίκευσης, Μεθοδολογίας και Κριτηρίων Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 2a, 3a, 3c, 3d, 4c, 6c, 7e και 8v του ΕΠΑνΕΚ.
12/7/2018

Έγκριση  μέσω της 30ης Γραπτής Διαδικασίας  των κατωτέρω θεμάτων:

Επενδυτική Προτεραιότητα 2a: Περαιτέρω ανάπτυξη των ευρυζωνικών συνδέσεων και των δικτύων υψηλής ταχύτητας και υποστήριξη της υιοθέτησης αναδυόμενων τεχνολογιών και δικτύων στο πλαίσιο της ψηφιακής οικονομίας (Αξονες Προτεραιότητας 03/03Σ):

1. Δελτίο Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ.  03-2a-3.2-09 και τίτλο  «Παροχή προηγμένων δικτυακών και υπολογιστικών υπηρεσιών σε Νοσοκομειακές Μονάδες σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους με στόχο την υποστήριξη του κλινικού έργου, την ενίσχυση της ερευνητικής τους δραστηριότητας και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα υγείας».

περισσότερα...

Eγκριση μέσω της 29ης Γραπτής Διαδικασίας της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του ΕΠΑΝΕΚ με έτος αναφοράς το 2017 (EEY2017)
11/7/2018

Έγκριση  μέσω της 29ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων: 

Έγκριση της αιτήσιας έκθεσης υλοποίησης για το έτος 2017 (ΕΕΥ 2017)

περισσότερα...

Έγκριση, μέσω της 28ης Γραπτής Διαδικασίας, Δελτίων Εξειδίκευσης, Μεθοδολογίας και Κριτηρίων Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 2b, 3c, 6c και 10iv του ΕΠΑνΕΚ
25/5/2018

Έγκριση,  μέσω της 28ης Γραπτής Διαδικασίας, Δελτίων Εξειδίκευσης,  των κατωτέρω θεμάτων:

Επενδυτική Προτεραιότητα 2b:  Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ (Αξονες Προτεραιότητας 01/01Σ):

1. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της δράσης με κωδ. 01-2b-1.2-11 και τίτλο «Ψηφιακό Βήμα και Ψηφιακό Αλμα».

2. Μεθοδολογία Αξιολόγησης και Κριτήρια Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων της  ανωτέρω δράσης με κωδ. 01-2b-1.2-11. 

περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 27ης Γραπτής Διαδικασίας, Δελτίων Εξειδίκευσης, Μεθοδολογίας και Κριτηρίων Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 2a, 2b, 3a, 3c, 6c, 7e και 8v του ΕΠΑνΕΚ.
10/4/2018

Έγκριση μέσω της 27ης Γραπτής Διαδικασίας, των κατωτέρω θεμάτων: 

Επενδυτική Προτεραιότητα 2a: Περαιτέρω ανάπτυξη των ευρυζωνικών συνδέσεων και των δικτύων υψηλής ταχύτητας και υποστήριξη της υιοθέτησης αναδυόμενων τεχνολογιών και δικτύων στο πλαίσιο της ψηφιακής οικονομίας ('Αξονες Προτεραιότητας 03/03Σ)

1. Ανάκληση του Δελτίου Εξειδίκευσης της δράσης με κωδ. 03-2a-3.2-07 και τίτλο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Υποδομές φορέων».

περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 26ης Γραπτής Διαδικασίας της τροποποίησης της Μεθοδολογίας και των Κριτηρίων Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων της δράσης 01-1b-1.1-02 «Διμερείς & Πολυμερείς Ε&Τ Συνεργασίες»
9/1/2018

Έγκριση μέσω της 26ης Γραπτής Διαδικασίας, του κατωτέρω θέματος:

Τροποποίηση της Μεθοδολογίας και των Κριτηρίων Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων της δράσης 01-1b-1.1-02 «Διμερείς & Πολυμερείς Ε&Τ Συνεργασίες».

περισσότερα...

Eγκριση μέσω της 25ης Γραπτής Διαδικασίας των Δελτίων Εξειδίκευσης, Μεθοδολογίας και Κριτηρίων Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων Μέσων Χρηματοοικονομικής Τεχνικής και των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 2a, 2b, 4a, 6c, 6g, 7e και 8v του ΕΠΑνΕΚ
27/11/2017

Έγκριση μέσω της 25ης Γραπτής Διαδικασίας, των κατωτέρω θεμάτων: 

Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής ('Αξονες Προτεραιότητας 01/01Σ και  03/03Σ):

1. Νέο Δελτίο Εξειδίκευσης της δράσης με τίτλο «Σύσταση Ταμείου Υποδομών».
2. Τροποποίηση της Μεθοδολογίας Αξιολόγησης και των Κριτηρίων Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων στο πλαίσιο των δράσεων “Ταμεία Χαρτοφυλακίου - Χρηματοδοτικά Μέσα”.

περισσότερα...

Εγκριση μέσω της 24ης Γραπτής Διαδικασίας των Δελτίων Εξειδίκευσης, Μεθοδολογίας και Κριτηρίων Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων του ΕΠΑνΕΚ
2/11/2017

Έγκριση μέσω της 24ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων:

Επενδυτική Προτεραιότητα 1a: Ενίσχυση των υποδομών έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ) και των ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και της προαγωγής των κέντρων ικανότητας, ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος:

1. Νέο Δελτίο Εξειδίκευσης της δράσης με κωδ. 03-1a-3.1-05 και τίτλο «Ενίσχυση Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας – Β Κύκλος».

περισσότερα...

Εγκριση μέσω της 23ης Γραπτής Διαδικασίας της πρότασης Αναθεώρησης του ΕΠΑνΕΚ
3/10/2017

Έγκριση μέσω της 23ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων:

Πρόταση 1ης Αναθεώρησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΕΠΑνΕΚ),  που συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 30 του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων (ΕΕ) 1303/2013 καθώς και την Εγκύκλιο της ΕΑΣ με ΑΠ 84421/ΕΥΣΣΑ 1800/ 28-7-17 και αφορά στην τεχνική προσαρμογή για το έτος 2017,  σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ.3 του ΚΔΔ 1303/2013.

περισσότερα...

Εγκριση μέσω της 22ης Γραπτής Διαδικασίας της Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της δράσης «Πρόγραμμα Ενίσχυσης Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»
28/9/2017

Έγκριση μέσω της 22ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων:

Tροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της δράσης με κωδικό 01-3c-1.4-02 και τίτλο «Πρόγραμμα Ενίσχυσης Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών», για την αύξηση της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης της δράσης κατά 20 εκ. ευρώ, ήτοι από 90 εκ. ευρώ σε 110 εκ. ευρώ, και αναλυτικά κατά 5 εκ. ευρώ στις Περιφέρειες Μεταβατικής Στήριξης και κατά 15 εκ. ευρώ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με αντίστοιχη αύξηση της τιμής των δεικτών εκροής.

περισσότερα...

Εγκριση μέσω της 21ης Γραπτής Διαδικασίας των Δελτίων Εξειδίκευσης, της Μεθοδολογίας και των Κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξεων των Eπενδυτικών Προτεραιοτήτων 8v, 6c, 1b, 3c, 3d του ΕΠΑνΕΚ
23/8/2017

Έγκριση μέσω της 21ης Γραπτής Διαδικασίας, των κατωτέρω θεμάτων:

Επενδυτική Προτεραιότητα 8v: Προσαρμογή Εργαζομένων, Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος στις αλλαγές - Aξονες Προτεραιότητας 02/02Σ:

1. Νέο Δελτίο Εξειδίκευσης της δράσης με κωδ. 02-8v-2.2-05 και τίτλο «Εξατομικευμένη υποστήριξη εργαζομένων για την προσαρμογή στις αλλαγές του οικονομικού περιβάλλοντος».

περισσότερα...

Εγκριση μέσω της 20ης Γραπτής Διαδικασίας των Δελτίων Εξειδίκευσης, της Μεθοδολογίας και των Κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξεων των Eπενδυτικών Προτεραιοτήτων 11i, 8v, 2b του ΕΠΑνΕΚ
22/8/2017

Έγκριση μέσω της 20ης Γραπτής Διαδικασίας, των κατωτέρω θεμάτων:

Επενδυτική Προτεραιότητα 11i: Επένδυση στη θεσμική ικανότητα και στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων διοικήσεων και υπηρεσιών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο εν όψει των μεταρρυθμίσεων, καλύτερη κανονιστική ρύθμιση και χρηστή διακυβέρνηση- Αξονες Προτεραιότητας 02/02Σ :

1. Δελτίο Εξειδίκευσης νέας δράσης με κωδ. 02-11i-2.4-03 και τίτλο «Δημιουργία Κόμβου Καινοτομίας για την ανάπτυξη συνεργειών Δημόσιας Διοίκησης και επιστημονικού δυναμικού στον τομέα των ΤΠΕ».

2. Μεθοδολογία Αξιολόγησης και Κριτήρια Αξιολόγησης και Επιλογής  πράξεων της ανωτέρω δράσης.

περισσότερα...

Εγκριση μέσω της 19ης Γραπτής Διαδικασίας της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του ΕΠΑΝΕΚ με έτος αναφοράς το 2016 (ΕΕΥ 2016)
8/7/2017

Έγκριση μέσω της 19ης Γραπτής Διαδικασίας, των κατωτέρω θεμάτων:

Έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του ΕΠΑΝΕΚ με έτος αναφοράς το 2016 (ΕΕΥ 2016).

περισσότερα...

Εγκριση μέσω της 18ης Γραπτής Διαδικασίας του Δελτίου Εξειδίκευσης και της Μεθοδολογίας και των Κριτηρίων Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων της δράσης με κωδ. 02-11i-2.4-02, καθώς και της Μεθοδολογίας και των Κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξεων στο πλαίσιο των δράσεων με κωδ. 01-1b-1.1-05, 01-1b-1.1-06 και 01-1b-1.1-07 του ΕΠΑΝΕΚ
7/7/2017

Έγκριση μέσω της 18ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων: 

Επενδυτική Προτεραιότητα 11i: Επένδυση στη θεσμική ικανότητα και στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων διοικήσεων και υπηρεσιών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο εν όψει των μεταρρυθμίσεων, καλύτερη κανονιστική ρύθμιση και χρηστή διακυβέρνηση:

 1. Νέο Δελτίο Εξειδίκευσης της δράσης με κωδ. 02-11i-2.4-02 και τίτλο «Ανάπτυξη εργαλείων και εφαρμογών στη Δημόσια Διοίκηση για την βελτίωση της ικανότητάς της να υποστηρίζει το επιχειρηματικό περιβάλλον με την  αξιοποίηση ΤΠΕ» - Aξονες Προτεραιότητας 02/02Σ.
 2. Μεθοδολογία Αξιολόγησης και Κριτήρια Αξιολόγησης και Επιλογής  πράξεων της ανωτέρω δράσης.
περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 17ης Γραπτής Διαδικασίας των Δελτίων Εξειδίκευσης, της Μεθοδολογίας και των Κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξεων των Eπενδυτικών Προτεραιοτήτων 8iii, 3c, 2a, 4a και 4b του ΕΠΑνΕΚ
6/7/2017

Έγκριση μέσω της 17ης Γραπτής Διαδικασίας, των κατωτέρω θεμάτων: 

Επενδυτική Προτεραιότητα 8iii:  Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων  επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων :

1. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της δράσης με κωδ. 02-8iii-2.1-01  και τίτλο «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» – Aξονες Προτεραιότητας 02 και 02Σ.

2. Τροποποίηση της Μεθοδολογίας και των Κριτηρίων Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων για τη 2η πρόσκληση στο πλαίσιο της ανωτέρω δράσης, με ενσωμάτωση της προταθείσας από την ΕΣΑμΕΑ προσθήκης στην υποσημείωση για το βαθμολογούμενο κριτήριο  «ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ/ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ».  

περισσότερα...

Εγκριση μέσω της 16ης Γραπτής Διαδικασίας της 2ης τροποποίησης του Προγράμματος και Δελτίων Εξειδίκευσης, Μεθοδολογίας και Κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξεων των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 6c και 4c
28/3/2017

Έγκριση μέσω της 16ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων:

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΕΠΑνΕΚ):

1. 2η τροποποίηση του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, ως προς την αναδιατύπωση της Ενότητας 2.Α.6.2 «Κατευθυντήριες Γραμμές επιλογής πράξεων» της Επενδυτικής Προτεραιότητας 6c «Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς» των Αξόνων Προτεραιότητας 03 και 03Σ.

περισσότερα...

Εγκριση μέσω της 15ης Γραπτής Διαδικασίας των Δελτίων Εξειδίκευσης, Μεθοδολογίας και Κριτηρίων Αξιολόγησης και επιλογής πράξεων των επενδυτικών προτεραιοτήτων 1b, 7e, 11i και 8iii του ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020
13/3/2017

Έγκριση μέσω της 15ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων:

Επενδυτική Προτεραιότητα 1b: (Αξονες 01/01Σ):

1.Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της δράσης με κωδ. 01-1b-1.1-12 και τίτλο  «Εγκατάσταση Μηχανισμού Παρακολούθησης (monitoring mechanism) της υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής RIS3-Συλλογή & επεξεργασία δεικτών».

περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 14ης Γραπτής Διαδικασίας του Δελτίου Εξειδίκευσης της δράσης με κωδ. 02-8v-2.2-04 και τίτλο «Συμβουλευτική Υποστήριξη και Καθοδήγηση (mentoring) Επαγγελματικών Ομάδων Υψηλής Εξειδίκευσης του Τομέα Υγείας», στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 8v του ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020.
18/1/2017

Έγκριση μέσω της 14ης Γραπτής Διαδικασίας, των κατωτέρω θεμάτων:

Έγκριση του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 02-8v-2.2-04 και τίτλο "Συμβουλευτική Υποστήριξη και Καθοδήγηση (mentoring) Επαγγελματικών Ομάδων Υψηλής Εξειδίκευσης του τομέα Υγείας". 
περισσότερα...

Εγκριση μέσω της 13ης Γραπτής Διαδικασίας της τροποποίησης του Πίνακα 27 «Κατάλογος Μεγάλων Έργων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ) 2014-2020.
22/12/2016

Έγκριση μέσω της 13ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων:

Διαδικασία τροποποίησης του Πίνακα 27 «Κατάλογος Μεγάλων Έργων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ) 2014-2020.

περισσότερα...

Εγκριση μέσω της 12ης Γραπτής Διαδικασίας του Δελτίου Εξειδίκευσης της δράσης με κωδ. 02-8v-2.2-03 και τίτλο «Αναβάθμιση δεξιοτήτων επαγγελματικών ομάδων υψηλής εξειδίκευσης του τομέα υγείας» καθώς και της Αναλυτικής Μεθοδολογίας και των Κριτηρίων Αξιολόγησης πράξεων της ανωτέρω δράσης
21/12/2016

Έγκριση μέσω της 12ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων:

Δελτίο Εξειδίκευσης της δράσης με κωδ. 02-8v-2.2-03 και τίτλο «Αναβάθμιση δεξιοτήτων επαγγελματικών ομάδων υψηλής εξειδίκευσης του τομέα υγείας» καθώς και της Αναλυτικής Μεθοδολογίας και των Κριτηρίων Αξιολόγησης πράξεων της ανωτέρω δράσης.

περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 11ης Γραπτής Διαδικασίας των Δελτίων Εξειδίκευσης, Αναλυτικής Μεθοδολογίας και Κριτηρίων Αξιολόγησης πράξεων στο πλαίσιο των επενδυτικών προτεραιοτήτων 2b και 3c του ΕΠΑΝΕΚ
13/12/2016

Έγκριση μέσω της 11ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων:

Έγκριση Δελτίων Εξειδίκευσης, Αναλυτικής Μεθοδολογίας και Κριτηρίων Αξιολόγησης πράξεων των δράσεων:

1. «Ανάπτυξη νέων διαδικτυακών υπηρεσιών για τη βελτίωση της λειτουργίας του Κτηματολογίου και προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων διάθεσης χωρικών στοιχείων της ΕΚΧΑ Α.Ε. στις επιταγές της Οδηγίας INSPIRE».

περισσότερα...

Εγκριση μέσω της 10ης Γραπτής Διαδικασίας του Δελτίου Εξειδίκευσης και της Μεθοδολογίας και των Κριτηρίων Αξιολόγησης πράξεων της Δράσης με κωδ. 03-2a-3.2-03 «Κεντρικές Υπολογιστικές Υποδομές ΚτΠ ΑΕ & Κόμβος G-Cloud της ΓΓΠΣ».
5/12/2016

Έγκριση μέσω της 10ης Γραπτής Διαδικασίας του κατωτέρω θέματος:

Δελτίο Εξειδίκευσης και της Μεθοδολογίας και των Κριτηρίων Αξιολόγησης πράξεων της Δράσης με κωδ. 03-2a-3.2-03 «Κεντρικές Υπολογιστικές Υποδομές ΚτΠ ΑΕ & Κόμβος G-Cloud της ΓΓΠΣ».

περισσότερα...

Εγκριση μέσω της 9ης Γραπτής Διαδικασίας των Δελτίων Εξειδίκευσης, Μεθοδολογίας και Κριτηρίων αξιολόγησης πράξεων των επενδυτικών προτεραιοτήτων 1b, 2b, 3a, 3c, 4c του ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020
4/12/2016

Έγκριση μέσω της 9ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων:

ΤΑΜΕΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

 1. Νέο Δελτίο Εξειδίκευσης για τη δράση με κωδικό 01-3c-1.4-12 και τίτλο «Σύσταση Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ» με Διαχειριστή του Ταμείου και Δικαιούχο της πράξης την ΕΤΕΑΝ ΑΕ, στο πλαίσιο των Αξόνων 01/01Σ (επενδυτική προτεραιότητα 3c)

 2. Νέο Δελτίο Εξειδίκευσης για τη δράση με κωδικό 01-1b3a3c-1.1-1.3-1.4-01 και τίτλο  «Σύσταση Ταμείου Συμμετοχών (ΤΑΣΥΜΜ)» με Διαχειριστή του Ταμείου και Δικαιούχο της πράξης το EIF στο πλαίσιο των Αξόνων 01/01Σ (επενδυτικές προτεραιότητες 1b, 3a, 3c)

 3. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης για τη δράση με κωδικό 03-4c-3.4-01 και τίτλο  «Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών» στο πλαίσιο των Αξόνων 03/03Σ (επενδυτική προτεραιότητα 4c). Η τροποποίηση αφορά καταρχήν στον επιμερισμό του διατιθέμενου προϋπολογισμού της δράσης στο δημιουργούμενο «Ταμείο Εξοικονομώ ΙΙ» και σε Aμεσες Ενισχύσεις, βάσει της σχετικής ex-ante αξιολόγησης, καθώς και στην επικαιροποίηση των Δεικτών Εκροής (αύξηση των τιμών-στόχων και επιμερισμό των τιμών σε Ταμείο και Aμεσες Ενισχύσεις)

 4. Μεθοδολογία και Κριτήρια Αξιολόγησης των πράξεων στο πλαίσιο των δράσεων σύστασης Ταμείων Χαρτοφυλακίου – δημιουργίας Χρηματοδοτικών Μέσων με προσθήκη των σχετικών άρθρων του EK 651/2014 στο κριτήριο 2 του Σταδίου Β2 του συνημμένου 4 (4.2)

περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 8ης Γραπτής Διαδικασίας της Μεθοδολογίας και Κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής δράσεων στο πλαίσιο των επενδυτικών προτεραιοτήτων 1b και 2b του ΕΠΑνΕΚ
29/9/2016

Έγκριση μέσω της 8ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων:

Επενδυτική Προτεραιότητα 1b (Αξονες 01/01Σ):

1. Έγκριση Μεθοδολογίας και Κριτήριων Αξιολόγησης για τη δράση με κωδικό 01-1b-1.1-02 και τίτλο «Διμερείς & Πολυμερείς Ε&Τ Συνεργασίες».

περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 7ης Γραπτής Διαδικασίας των Δελτίων Εξειδίκευσης ή/ και Μεθοδολογίας και Κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής δράσεων στο πλαίσιο των επενδυτικών προτεραιοτήτων 1b, 3a, 3c , 8iii, 2a, 2b και 6c του ΕΠΑνΕΚ
2/8/2016

Έγκριση μέσω της 7ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων:

Δράσεις στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 1b (Αξονες 01/01Σ):

1. Τροποποίηση Δελτίου Εξειδίκευσης με κωδικό 01-1b-1.1-03 και τίτλο «Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία – Πράξη επιχορήγησης ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε κοινές προκηρύξεις υποβολής προτάσεων των ευρωπαϊκών δικτύων ERANETs» σε ό,τι αφορά την περιγραφή της δράσης, την αύξηση του προϋπολογισμού από 4 σε 16 εκ. ευρώ (ΔΔ), την προσθήκη της εκτιμώμενης ιδιωτικής συμμετοχής, την επικαιροποίηση των αναμενόμενων δεικτών εκροής στο πλαίσιο της δράσης καθώς και την ενημέρωση του χρονοπρογραμματισμού της δράσης.

περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 6ης Γραπτής Διαδικασία των Δελτίων Εξειδίκευσης & Κριτηρίων αξιολόγησης & επιλογής πράξεων Ερευνητικών Υποδομών και ΤΠΕ στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΕΚ
21/7/2016

Έγκριση μέσω της 6ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων:

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΤΑΚ (Αξονες Προτεραιότητας 03/03Σ):

1. Τροποποίηση Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης “Ενίσχυση Υποδομών Έρευνας & Καινοτομίας” (κωδικός 03-1a-3.1-01) με προσαρμογή του τίτλου και επικαιροποίηση του στόχου, της περιγραφής και του προϋπολογισμού της δράσης.

περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 5ης Γραπτής Διαδικασίας των Δελτίων Εξειδίκευσης & Κριτηρίων Αξιολόγησης & Επιλογής Πράξεων στο πλαίσιο των επενδυτικών προτεραιοτήτων 6c και 8v του ΕΠΑΝΕΚ (ΕΤΠΑ/ΕΚΤ)
9/6/2016

Έγκριση μέσω της 5ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων:

Αξονες 03/03Σ: Επενδυτική Προτεραιότητα 6c (ΕΤΠΑ):

1. Τροποποίηση Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης “Συνδρομή στη βελτίωση δημόσιων υποδομών που συμβάλουν στην αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος της χώρας και την ανάπτυξη του τουρισμού (τμηματοποιημένα έργα τομέων τουρισμού και πολιτισμού)”  (κωδικός 03-6c-3.5-01).

περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 4ης Γραπτής Διαδικασίας της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης με έτος αναφοράς το 2015 (ΕΕΥ2015)
31/5/2016

Έγκριση μέσω της 4ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων:

Έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του ΕΠΑνΕΚ με έτος αναφοράς το 2015 (ΕΕΥ2015).
περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 3ης Γραπτής Διαδικασίας των τεσσάρων (4) νέων δελτίων εξειδίκευσης δράσεων στο πλαίσιο των Αξόνων 01/01Σ του ΕΠΑΝΕΚ, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
11/5/2016

Έγκριση μέσω της 3ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων:

Έγκριση τεσσάρων (4) νέων δελτίων εξειδίκευσης Δράσεων:

 1. Δελτίο 01-3c-1.4-03: Δράση «Σύγχρονη Μεταποίηση» στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 3γ.
 2. Δελτίο 01-3c-1.4-04: Δράση «Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων τοπικής εμβέλειας για τη μεταποίηση και την εφοδιαστική αλυσίδα» στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 3γ.
 3. Δελτίο 01-6f-1.7-01: Δράση «Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας» στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 6στ.
 4. Δελτίο 01-2b-1.2-02: Δράση «Σύνταξη των προσωρινών κτηματολογικών υποβάθρων και δημιουργία της κτηματογραφικής βάσης δεδομένων ανάρτησης σε περιοχές της τέταρτης γενιάς κτηματογραφήσεων στην Ελλάδα» στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 2β.
περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 2ης Γραπτής Διαδικασίας των κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων, στο πλαίσιο δύο προγραμμάτων κρατικής ενίσχυσης που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
8/2/2016

Έγκριση μέσω της 2ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων:

Έγκριση των κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων:

 1. «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»
 2. «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών».
περισσότερα...

Έγκριση μέσω της 1ης Γραπτής Διαδικασίας των κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων, στο πλαίσιο δύο προγραμμάτων κρατικής ενίσχυσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ), που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
7/2/2016

Έγκριση μέσω της 1ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων:

Έγκριση των κριτηρίων αξιολόγησης:

 1. «Ενίσχυση Αυταπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»
 2. «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα».
περισσότερα...