Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Έγκριση μέσω της 61ης Γραπτής Διαδικασίας νέων και της τροποποίησης Δελτίων Εξειδίκευσης Δράσεων, στο πλαίσιο των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 3d, 1b, 3c, 8v και 8iii του ΕΠΑνΕΚ

Έγκριση  μέσω της 61ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων:

Επενδυτική Προτεραιότητα 3d: Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας (Αξονες Προτεραιότητας 01/01Σ):

1. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης  με κωδ. 01-3d-1.5-02 και τίτλο «Ενίσχυση Αλυσίδων Προστιθέμενης Αξίας – Συνεργατικοί Σχηματισμοί - Δικτυώσεις».

2. Διαδικασία και Κριτήρια Αξιολόγησης πράξεων στο πλαίσιο της ανωτέρω δράσης με κωδ. 01-3d-1.5-02.

Επενδυτική Προτεραιότητα 1b:Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής (Αξονες Προτεραιότητας 01/01Σ):

3. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 01-1b-1.1-15 και τίτλο «Αξιοποίηση ακαδημαϊκού & ερευνητικού αποτελέσματος - υποστήριξη επιχειρηματικότητας & καινοτομίας».

4. Μεθοδολογία Αξιολόγησης και Κριτήρια Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων στο πλαίσιο της Φάσης Α «Ωρίμανση του Οικοσυστήματος» της ανωτέρω Δράσης με κωδ. 01-1b-1.1-15.

Επενδυτική Προτεραιότητα 3c: Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών (Αξονες Προτεραιότητας 01/ 01Σ):

5. Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας Δράσης με κωδ. 01-3c-1.4-27 και τίτλο «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για την προμήθεια πρώτων υλών».

6. Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας Δράσης με κωδ. 01-3c-1.4-26 και τίτλο «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης τουριστικών επιχειρήσεων φιλοξενίας για την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους».

Επενδυτική Προτεραιότητα 8v: Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές(Αξονες Προτεραιότητας 02/02Σ):

7. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 02-8v-2.2-14 και τίτλο «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων, για την προσαρμογή τους στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της Οικονομίας».

Επενδυτική Προτεραιότητα 8iii: Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων  επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (Αξονες Προτεραιότητας 02/02Σ):

8. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 02-8iii-2.1-05 και τίτλο  «Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων».

Απόφαση 61ης Γραπτής Διαδικασίας

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19