Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ για την έγκριση, μέσω της 16ης Γραπτής Διαδικασίας, της 2ης τροποποίησης του Προγράμματος και Δελτίων Εξειδίκευσης, Μεθοδολογίας και Κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξεων των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 6c και 4c

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΕΠΑνΕΚ):

1. 2η τροποποίηση του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, ως προς την αναδιατύπωση της Ενότητας 2.Α.6.2 «Κατευθυντήριες Γραμμές επιλογής πράξεων» της Επενδυτικής Προτεραιότητας 6c «Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς» των Αξόνων Προτεραιότητας 03 και 03Σ.

Επενδυτική Προτεραιότητα 6c «Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς»:

2.Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της δράσης 03-6c-3.5-01 : Συνδρομή στη βελτίωση δημόσιων υποδομών που συμβάλουν στην αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος της χώρας και την ανάπτυξη του τουρισμού (τμηματοποιημένα έργα τομέων τουρισμού και πολιτισμού) – Αξονες  Προτεραιότητας 03 και 03Σ.

3.Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας δράσης 03-6c-3.5-12 : Παρεμβάσεις αποκατάστασης των Σπηλαίων και εκσυγχρονισμού υφιστάμενων εγκαταστάσεων και δικτύων υποδομών του Συγκροτήματος Ιαματικής Πηγής (Λουτρά) Καϊάφα Ηλείας - Αξονας Προτεραιότητας 03.

Επενδυτική Προτεραιότητα 4c «Στήριξη της Ενεργειακής Απόδοσης, της Έξυπνης Διαχείρισης της Ενεργείας και της χρήσης ΑΠΕ στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων κτηρίων και στον τομέα της στέγασης»: 

4.Μεθοδολογία Αξιολόγησης της δράσης 03-4c-3.4-01 «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών - Αμεσες Ενισχύσεις – ΕΠΑνΕΚ» – Αξονες  Προτεραιότητας 03 και 03Σ, και

5.Κριτήρια Αξιολόγησης της ανωτέρω δράσης

16η Γραπτή Απόφαση- 2η Τροποποίηση του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, Επενδυτικές Προτεραιότητες 6c,4c

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ενίσχυση των ΜΜΕ με εξωστρεφή προσανατολισμό | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Πρόσκληση για την Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β' Κύκλος) | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Πρόσκληση για την Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β' Κύκλος) | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης infoepan@mou.gr

Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης 801 11 36300

Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Facebook Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Linked In Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Twitter Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο YouTube

Escrow account | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

ΕΣΠΑ 2014-2020 | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Οδηγός Εργαλεία ΕΣΠΑ

Καλές Πρακτικές Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία νέου καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών προς την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Europe In My Region Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ανάπτυξη

ΕΦΕΠΑΕ

Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης