Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Εγκριση μέσω της 16ης Γραπτής Διαδικασίας της 2ης τροποποίησης του Προγράμματος και Δελτίων Εξειδίκευσης, Μεθοδολογίας και Κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξεων των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 6c και 4c

Έγκριση μέσω της 16ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων:

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΕΠΑνΕΚ):

1. 2η τροποποίηση του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, ως προς την αναδιατύπωση της Ενότητας 2.Α.6.2 «Κατευθυντήριες Γραμμές επιλογής πράξεων» της Επενδυτικής Προτεραιότητας 6c «Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς» των Αξόνων Προτεραιότητας 03 και 03Σ.

Επενδυτική Προτεραιότητα 6c: «Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς»:

2.Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της δράσης 03-6c-3.5-01: Συνδρομή στη βελτίωση δημόσιων υποδομών που συμβάλουν στην αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος της χώρας και την ανάπτυξη του τουρισμού (τμηματοποιημένα έργα τομέων τουρισμού και πολιτισμού) – Αξονες  Προτεραιότητας 03 και 03Σ.

3. Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας δράσης 03-6c-3.5-12 : Παρεμβάσεις αποκατάστασης των Σπηλαίων και εκσυγχρονισμού υφιστάμενων εγκαταστάσεων και δικτύων υποδομών του Συγκροτήματος Ιαματικής Πηγής (Λουτρά) Καϊάφα Ηλείας - Αξονας Προτεραιότητας 03.

Επενδυτική Προτεραιότητα 4c: «Στήριξη της Ενεργειακής Απόδοσης, της Έξυπνης Διαχείρισης της Ενεργείας και της χρήσης ΑΠΕ στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων κτηρίων και στον τομέα της στέγασης»: 

4. Μεθοδολογία Αξιολόγησης της δράσης 03-4c-3.4-01 «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών - Αμεσες Ενισχύσεις – ΕΠΑνΕΚ» – Αξονες  Προτεραιότητας 03 και 03Σ, και Κριτήρια Αξιολόγησης της ανωτέρω δράσης.

Απόφαση 16ης Γραπτής Διαδικασίας

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19