Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Έγκριση μέσω της 89ης Γραπτής Διαδικασίας ενός Δελτίου Εξειδίκευσης νέας Δράσης στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 8iii του ΕΠΑνΕΚ, καθώς και της Μεθοδολογίας Αξιολόγησης και των Κριτηρίων Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων στο πλαίσιο της ανωτέρω Δράσης

Έγκριση  μέσω της 89ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων:

Επενδυτική Προτεραιότητα 8iii «Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων» (Αξονες Προτεραιότητας 02/02Σ):

1. Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας Δράσης με κωδ. 02-8iii-2.1-08 και τίτλο «Επιχειρηματική Εκκίνηση, Ενίσχυση νέων και υπό σύσταση, πολύ Μικρών και μικρών Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας».

2. Μεθοδολογία Αξιολόγησης και Κριτήρια Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων στο πλαίσιο της ανωτέρω Δράσης.

Απόφαση 89ης Γραπτής Διαδικασίας

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19