Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
Έγκριση μέσω της 5ης Γραπτής Διαδικασίας των Δελτίων Εξειδίκευσης & Κριτηρίων Αξιολόγησης & Επιλογής Πράξεων στο πλαίσιο των επενδυτικών προτεραιοτήτων 6c και 8v του ΕΠΑΝΕΚ (ΕΤΠΑ/ΕΚΤ)

Έγκριση μέσω της 5ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων:

Αξονες 03/03Σ: Επενδυτική Προτεραιότητα 6c (ΕΤΠΑ):

1. Τροποποίηση Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης “Συνδρομή στη βελτίωση δημόσιων υποδομών που συμβάλουν στην αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος της χώρας και την ανάπτυξη του τουρισμού (τμηματοποιημένα έργα τομέων τουρισμού και πολιτισμού)”  (κωδικός 03-6c-3.5-01)

2. Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας Δράσης “Συνδρομή στην ολοκλήρωση υποδομών ανάδειξης της ιδιαίτερης πολιτιστικής ταυτότητας μιας περιοχής” (κωδικός 03-6c-3.5-04) (νέα τμηματοποιημένα έργα τουρισμού)

3. Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας Δράσης “Μεταφερόμενο έργο του ΕΠΑΝ ΙΙ : Στερέωση, αποκατάσταση, ανάδειξη και επανάχρηση Φρούριου Μπούρτζι στο Ναύπλιο”  (κωδικός 03-6c-3.5-05)

4. Εξειδίκευση  κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων, για την ένταξη πράξεων στο πλαίσιο του συνόλου των δράσεων της επενδυτικής προτεραιότητας 6c “Διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς”

Αξονες 02/02Σ: Επενδυτική Προτεραιότητα 8v (EKT):

5. Τροποποίηση Δελτίου Εξειδίκευσης (με επαναδιατύπωση τίτλου) “Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα”, (κωδικός 02-8v-2.2-01)

6. Νέα έκδοση των κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξεων στο πλαίσιο της ανωτέρω Δράσης 02-8v-2.2-01 ως προς την εξειδίκευση και τη  βαθμολόγησή τους

Απόφαση 5ης Γραπτής Διαδικασίας

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
EquiFund

EquiFund

TEPIX

TEPIX

EU in my region | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Εξοικονομώ ΙΙ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης