Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
Έγκριση Δελτίων Εξειδίκευσης & Κριτηρίων Αξιολόγησης & Επιλογής Πράξεων στο πλαίσιο των επενδυτικών προτεραιοτήτων 6c και 8v του ΕΠΑΝΕΚ (ΕΤΠΑ/ΕΚΤ)

 Αξονες 03/03Σ: Επενδυτική Προτεραιότητα 6c (ΕΤΠΑ)

 1. Τροποποίηση Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης “Συνδρομή στη βελτίωση δημόσιων υποδομών που συμβάλουν στην αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος της χώρας και την ανάπτυξη του τουρισμού (τμηματοποιημένα έργα τομέων τουρισμού και πολιτισμού)”  (κωδικός 03-6c-3.5-01)

2. Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας Δράσης “Συνδρομή στην ολοκλήρωση υποδομών ανάδειξης της ιδιαίτερης πολιτιστικής ταυτότητας μιας περιοχής” (κωδικός 03-6c-3.5-04) (νέα τμηματοποιημένα έργα τουρισμού)

3. Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας Δράσης “Μεταφερόμενο έργο του ΕΠΑΝ ΙΙ : Στερέωση, αποκατάσταση, ανάδειξη και επανάχρηση Φρούριου Μπούρτζι στο Ναύπλιο”  (κωδικός 03-6c-3.5-05)

4. Εξειδίκευση  κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων, για την ένταξη πράξεων στο πλαίσιο του συνόλου των δράσεων της επενδυτικής προτεραιότητας 6c “Διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς”

 

Αξονες 02/02Σ: Επενδυτική Προτεραιότητα 8v (EKT)

5. Τροποποίηση Δελτίου Εξειδίκευσης (με επαναδιατύπωση τίτλου) “Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα”, (κωδικός 02-8v-2.2-01)

6. Νέα έκδοση των κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξεων στο πλαίσιο της ανωτέρω Δράσης 02-8v-2.2-01 ως προς την εξειδίκευση και τη  βαθμολόγησή τους

5η Γραπτή Απόφαση - Κριτήρια 6c-8v (9/6/2016)

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ψηφιακό βήμα | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ψηφιακό 'Aλμα | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ενίσχυση των ΜΜΕ με εξωστρεφή προσανατολισμό | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης