Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Έγκριση μέσω της 38ης Γραπτής Διαδικασίας της τροποποίησης Δελτίων Εξειδίκευσης Δράσεων και της Μεθοδολογίας & Κριτηρίων Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων στο πλαίσιο των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 1b, 2a και 2b του ΕΠΑνΕΚ

Έγκριση  μέσω της 38ης Γραπτής Διαδικασίας  των κατωτέρω θεμάτων:

Επενδυτική Προτεραιότητα 1b: «Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής» (Αξονες Προτεραιότητας 01/01Σ):

1. Τροποποίηση της Μεθοδολογίας Αξιολόγησης και των Κριτηρίων Αξιολόγησης και Επιλογής  πράξεων στο πλαίσιο του Β΄ Κύκλου της Δράσης με κωδ. 01-1b-1.1-01 και τίτλο «Δράσεις για την προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Έρευνα και Καινοτομία: "Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ».

Επενδυτική Προτεραιότητα 2a: «Περαιτέρω ανάπτυξη των ευρυζωνικών συνδέσεων και των δικτύων υψηλής ταχύτητας και υποστήριξη της υιοθέτησης αναδυόμενων τεχνολογιών και δικτύων στο πλαίσιο της ψηφιακής οικονομίας»  (Αξονες Προτεραιότητας 01/01Σ):

2. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ.03-2a-3.2-11 και τίτλο «G-Cloud Next Generation». 

Επενδυτική Προτεραιότητα 2b: «Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ» (Αξονες Προτεραιότητας 01/01Σ):

3. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 01-2b-1.2-10 και τίτλο «Ανάπτυξη Yποδομής και Συστοιχίας Μικροδορυφόρων για την ενίσχυση της δημόσιας διοίκησης και της επιχειρηματικότητας μέσω του τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών».

Απόφαση 38ης Γραπτής Διαδικασίας

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19