Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Έγκριση μέσω της 27ης Γραπτής Διαδικασίας, Δελτίων Εξειδίκευσης, Μεθοδολογίας και Κριτηρίων Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 2a, 2b, 3a, 3c, 6c, 7e και 8v του ΕΠΑνΕΚ.

Έγκριση μέσω της 27ης Γραπτής Διαδικασίας, των κατωτέρω θεμάτων: 

Επενδυτική Προτεραιότητα 2a: Περαιτέρω ανάπτυξη των ευρυζωνικών συνδέσεων και των δικτύων υψηλής ταχύτητας και υποστήριξη της υιοθέτησης αναδυόμενων τεχνολογιών και δικτύων στο πλαίσιο της ψηφιακής οικονομίας ('Αξονες Προτεραιότητας 03/03Σ)

1. Ανάκληση του Δελτίου Εξειδίκευσης της δράσης με κωδ. 03-2a-3.2-07 και τίτλο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Υποδομές φορέων».

2. Ανάκληση του Δελτίου Εξειδίκευσης της δράσης με κωδ. 03-2a-3.2-04 και τίτλο «SUPERFAST BROADBAND».

3. Ανάκληση του Δελτίου Εξειδίκευσης της δράσης με κωδ. 03-2a-3.2-05 και τίτλο «REGIONAL BROADBAND EXTENSION».

4. Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας δράσης με κωδ. 03-2a-3.2-08 και τίτλο «ULTRAFAST BROADBAND (UFBB)». 

Επενδυτική Προτεραιότητα 2b: Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ ('Αξονες Προτεραιότητας 01/01Σ):

5.  Ανάκληση του Δελτίου Εξειδίκευσης της δράσης με κωδ.  01-2b-1.2-08 και τίτλο «Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης κυκλοφορίας εντύπων».

6.  Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της δράσης με κωδ. 01-2b-1.2-09 και τίτλο «Ανάπτυξη καινοτόμων Συστημάτων Εποπτείας και Διαχείρισης Φάσματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών». 

Επενδυτική Προτεραιότητα 3a: Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων ('Αξονες Προτεραιότητας 01/01Σ):

7. Μεθοδολογία Αξιολόγησης και Κριτήρια Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων της  δράσης με κωδ. 01-3a-1.3-05 και τίτλο «Δράσεις Γεωλογικών Χαρτογραφήσεων Ελλάδας για τη στήριξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας (GEOINFRA)». 

Επενδυτική Προτεραιότητα 3c: Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ('Αξονες Προτεραιότητας 01/01Σ):

8.  Μεθοδολογία Αξιολόγησης και Κριτήρια Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων της  δράσης με κωδ. 01-3c-1.4-14 και τίτλο  «Επέκταση πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου του τμήματος Χημικών Αναλύσεων και Οργανοληπτικών Δοκιμών/ Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή στην περιγραφή και τον χαρακτηρισμό ελαιολάδων ΠΟΠ και ΠΓΕ σύμφωνα με την μέθοδο του ΔΣΕ». 

Επενδυτική Προτεραιότητα 6c: Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς ('Αξονες Προτεραιότητας 03/03Σ):

9. 2η Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της δράσης με κωδ. 03-6c-3.5-06 και τίτλο «Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων μείζονος σημασίας, ενταγμένων στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO (2η Φάση)».

10. Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας δράσης με κωδ. 03-6c-3.5-16 και τίτλο «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου».

11. Μεθοδολογία Αξιολόγησης και Κριτήρια Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων της  ανωτέρω δράσης με κωδ. 03-6c-3.5-16. 

Επενδυτική Προτεραιότητα 7e: Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της  ασφάλειας του εφοδιασμού μέσω της ανάπτυξης έξυπνων συστημάτων διανομής, αποθήκευσης και μεταφοράς ενέργειας και μέσω της ενσωμάτωσης σε αυτά της διανεμόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ('Αξονες Προτεραιότητας 03/03Σ) :

12. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της δράσης με κωδ. 03-7e-3.8-02 και τίτλο «Εκσυγχρονισμός υποδομών κέντρων ελέγχου ΑΔΜΗΕ».  

Επενδυτική Προτεραιότητα 8v: Προσαρμογή Εργαζομένων, Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος στις αλλαγές ('Αξονες Προτεραιότητας 02/02Σ):

13. Μεθοδολογία Αξιολόγησης και Κριτήρια Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων της  δράσης με κωδ. 02-8v-2.2-05 και τίτλο «Εξατομικευμένη υποστήριξη εργαζομένων για την προσαρμογή στις αλλαγές του οικονομικού περιβάλλοντος».

14. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της δράσης με κωδ. 02-8v-2.2-07 και τίτλο «Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων στις απαιτήσεις της ψηφιακής εξειδίκευσης και της βελτιστοποίησης των διαδικασιών της εφοδιαστική αλυσίδας στο εμπόριο, με την απόκτηση νέων  γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων».

Απόφαση 27ης Γραπτής Διαδικασίας

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19