Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Έγκριση μέσω της 71ης Γραπτής Διαδικασίας νέων και της τροποποίησης Δελτίων Εξειδίκευσης Δράσεων και Μεθοδολογίας / Κριτηρίων Αξιολόγησης, στο πλαίσιο των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 2a, 2b, 3c και 13i του ΕΠΑΝΕΚ

Έγκριση μέσω της 71ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων:

Επενδυτική Προτεραιότητα 2a Περαιτέρω ανάπτυξη των ευρυζωνικών συνδέσεων και των δικτύων υψηλής ταχύτητας και υποστήριξη της υιοθέτησης αναδυόμενων τεχνολογιών και δικτύων στο πλαίσιο της ψηφιακής οικονομίας  (Αξονες Προτεραιότητας 03/03Σ):

1. Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας Δράσης με κωδ. 03-2a-3.2-12 και τίτλο «Ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνων πόλεων και τεχνολογιών για το διαδίκτυο των αντικειμένων (IoT)». 

Επενδυτική Προτεραιότητα 2b: Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ (Αξονες Προτεραιότητας 01/01Σ):

2. Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας Δράσης με κωδ. 01-2b-1.2-17 και τίτλο «Ψηφιακή Διάσωση του Αρχείου ΕΡΤ».

Επενδυτική Προτεραιότητα 3c: Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών (Αξονες Προτεραιότητας 01/01Σ) και Επενδυτική Προτεραιότητα 13i : Στήριξη της αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 και προετοιμασία μιας πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας (Αξονας Προτεραιότητας 06):

3. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 01-3c-1.4-22 και τίτλο «Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων  από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19», για την εξειδίκευσή της  σε δυο διακριτές Επενδυτικές Προτεραιότητες, ως εξής: Επενδυτική Προτεραιότητα 3c – Αξονες προτεραιότητας 01/01Σ (ΕΤΠΑ) - Δράση με κωδ. 01-3c-1.4-22, και Επενδυτική Προτεραιότητα 13i – Αξονας Προτεραιότητας  06/ ΕΤΠΑ - React ΕU – νέα Δράση με κωδ. 06-13i-6.1-05.

Επενδυτική Προτεραιότητα 13i: Στήριξη της αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 και προετοιμασία μιας πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας (Αξονας Προτεραιότητας 06) :

4. Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας Δράσης με κωδ. 06-13i-6.1-06 και τίτλο «Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίου και σχολής χορού». Για τον σαφέστερο προσδιορισμό των επιλέξιμων για επιχορήγηση επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Δράσης,  έγινε από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ τροποποίηση του αρχικά προταθέντος τίτλου και σχετική αναφορά στην παράγραφο «Σκοπός» της Δράσης.

5. Διαδικασία και Κριτήρια Αξιολόγησης πράξεων στο πλαίσιο του Β Κύκλου της δράσης με κωδ. 06-13i-6.1-05 και τίτλο «Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID 19» (επιχειρήσεις των οποίων η ενίσχυση ξεπερνάει τις 200 χιλ. ευρώ).

Απόφαση 71ης Γραπτής Διαδικασίας

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19