Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Έγκριση μέσω της 42ης Γραπτής Διαδικασίας της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του ΕΠΑΝΕΚ με έτος αναφοράς το 2018 (EEY2018)

Έγκριση  μέσω της 42ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων:

Έγκριση  μέσω της 42ης Γραπτής Διαδικασίας της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του ΕΠΑΝΕΚ με έτος αναφοράς το 2018 (EEY2018), που περιλαμβάνει πληροφορίες για την υλοποίηση των ενδιάμεσων στόχων του πλαισίου επίδοσης (βλ. §17 συνημμένου 1 και Πίνακα 5 του συνημμένου 2). Πληροφορίες για τα έργα δίνονται ανά άξονα στις §§ 3.1 και 11.1 του συνημμένου 1, ενώ στοιχεία για τους δείκτες παρουσιάζονται στην §6Β των κειμένων (συνημμένο 1) και αναλυτικά στους Πίνακες 1, 2Α, 2Γ, 3Α,3Β, 4Α, 4Β (συνημμένο 2). Μετά την έγκρισή της, η Έκθεση θα υποβληθεί στην Ε.Ε.

Απόφαση 42ης Γραπτής Διαδικασίας

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19