Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
Έγκριση μέσω της 42ης Γραπτής Διαδικασίας της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του ΕΠΑΝΕΚ με έτος αναφοράς το 2018 (EEY2018)

Έγκριση  μέσω της 42ης Γραπτής Διαδικασίας της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του ΕΠΑΝΕΚ με έτος αναφοράς το 2018 (EEY2018), που περιλαμβάνει πληροφορίες για την υλοποίηση των ενδιάμεσων στόχων του πλαισίου επίδοσης (βλ. §17 συνημμένου 1 και Πίνακα 5 του συνημμένου 2). Πληροφορίες για τα έργα δίνονται ανά άξονα στις §§ 3.1 και 11.1 του συνημμένου 1, ενώ στοιχεία για τους δείκτες παρουσιάζονται στην §6Β των κειμένων (συνημμένο 1) και αναλυτικά στους Πίνακες 1, 2Α, 2Γ, 3Α,3Β, 4Α, 4Β (συνημμένο 2). Μετά την έγκρισή της, η Έκθεση θα υποβληθεί στην Ε.Ε.

 

Απόφαση 42ης Γραπτής Διαδικασίας

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN


EquiFund

TEPIX

TEPIX

Εξοικονομώ ΙΙ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ενίσχυση των ΜΜΕ με εξωστρεφή προσανατολισμό | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης