Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Έγκριση μέσω της 85ης Γραπτής Διαδικασίας της επικαιροποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 2014-2020 (ΕΠΑνΕΚ)

Έγκριση  μέσω της 85ης Γραπτής Διαδικασίας του κατωτέρω θέματος:

Αξονα Προτεραιότητας 6 - Στήριξη της αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης λόγω της πανδημίας COVID-19 του πεδίου παρέμβασης 014. Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα, με πόρους ύψους 277.856.782 ευρώ (ενωσιακή συνδρομή χωρίς περιφερειακή κατανομή), και ισόποση μείωση του πεδίου παρέμβασης 001. Γενική παραγωγική επένδυση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) εντός του ίδιου Αξονα.

Απόφαση 85ης Γραπτής Διαδικασίας

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19