Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Έγκριση, μέσω της 28ης Γραπτής Διαδικασίας, Δελτίων Εξειδίκευσης, Μεθοδολογίας και Κριτηρίων Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 2b, 3c, 6c και 10iv του ΕΠΑνΕΚ

Έγκριση,  μέσω της 28ης Γραπτής Διαδικασίας, Δελτίων Εξειδίκευσης,  των κατωτέρω θεμάτων:

Επενδυτική Προτεραιότητα 2b:  Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ (Αξονες Προτεραιότητας 01/01Σ):

1. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της δράσης με κωδ. 01-2b-1.2-11 και τίτλο «Ψηφιακό Βήμα και Ψηφιακό Αλμα».

2. Μεθοδολογία Αξιολόγησης και Κριτήρια Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων της  ανωτέρω δράσης με κωδ. 01-2b-1.2-11. 

Επενδυτική Προτεραιότητα 3c: Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών (Αξονες Προτεραιότητας 01/01Σ):

3. Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας δράσης με κωδ. 01-3c-1.4-15 και τίτλο "Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός".

4. Μεθοδολογία Αξιολόγησης και Κριτήρια Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων της  ανωτέρω δράσης με κωδ. 01-3c-1.4-15.

5. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της δράσης με τίτλο «Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας» με νέο κωδ. 01-3c-1.4-17.

6. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της δράσης με τίτλο «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» με νέο κωδ. 01-3c-1.4-16.

7. Τροποποίηση της Μεθοδολογίας Αξιολόγησης και των Κριτήριων Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων της  ανωτέρω δράσης με νέο κωδ. 01-3c-1.4-16.

Επενδυτική Προτεραιότητα 10iv: Βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας, διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία, και ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και συστημάτων κατάρτισης και της ποιότητάς τους, μεταξύ άλλων μέσω μηχανισμών πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, της προσαρμογής των προγραμμάτων σπουδών και της καθιέρωσης και ανάπτυξης συστημάτων μάθησης με βάση την εργασία, συμπεριλαμβανομένων των διττών συστημάτων μάθησης και μαθητείας (Αξονες Προτεραιότητας 02/02Σ):

8. Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας δράσης με κωδ. 02-10iv-2.3-03 και τίτλο «Πρακτική άσκηση αποφοίτων νομικών σχολών για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου».

9. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της δράσης με κωδ. 02-10iv-2.3-01 και τίτλο «Πρακτική Ασκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης».

Επενδυτική Προτεραιότητα 6c: Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς (Αξονες Προτεραιότητας 03/03Σ) :

10. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της δράσης με κωδ. 03-6c-3.5-13 και τίτλο «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών».

11. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της δράσης με κωδ. 03-6c-3.5-07 και τίτλο «Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας».

Απόφαση 28ης Γραπτής Διαδικασίας

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19