Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Έγκριση μέσω της 56ης Γραπτής Διαδικασίας, νέων και της τροποποίησης Δελτίων Εξειδίκευσης Δράσεων και Μεθοδολογίας και Κριτηρίων Αξιολόγησης Πράξεων στο πλαίσιο των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 2b, 6c, 1b και 3c καθώς και της τροποποίησης Μέσων Χρηματοοικονομικής Τεχνικής του ΕΠΑνΕΚ

Έγκριση μέσω της 56ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων:

Επενδυτική Προτεραιότητα 2b: Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ (Αξονες Προτεραιότητας 01/01Σ):

1. Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας Δράσης με κωδ. 01-2b-1.2-15 και τίτλο «Έργα Ψηφιακού Πολιτισμού».

Επενδυτική Προτεραιότητα 6c: Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς (Αξονες Προτεραιότητας 03/03Σ):

2. Τροποποίηση της Μεθοδολογίας Αξιολόγησης πράξεων και των Κριτηρίων Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης με κωδ. 03-6c-3.5-16 και τίτλο «Δημιουργία, ανάδειξη και αξιοποίηση Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος».

Επενδυτική Προτεραιότητα 1b: Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής - (Αξονες Προτεραιότητας 01/01Σ):

3. Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας Δράσης με κωδ. 01-1b-1.1-16 και τίτλο «Χρηματοδότηση Έρευνας και Ανάπτυξης στον Τομέα των Μπαταριών Λιθίου», με προσθήκη επιπλέον πληροφοριών στην περιγραφή της πράξης.

Επενδυτική Προτεραιότητα 3c:  Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών (Αξονες Προτεραιότητας 01/ 01Σ):

4. Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας Δράσης με κωδ. 01-3c-1.4-24 και τίτλο «Επιδότηση Προμήθειας Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικών Χώρων σε Επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος», με αποδοχή της  πρότασης της ΕΥΣΣΑ για την τροποποίηση της περιγραφής των δεικτών CV52 και CV53.

Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής  (Αξονες Προτεραιότητας 01/01Σ και  03/03Σ):

5. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με τίτλο «Σύσταση Ταμείου Υποδομών».

Απόφαση 56ης Γραπτής Διαδικασίας

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19