Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Έγκριση μέσω της 41ης Γραπτής Διαδικασίας νέων και της Τροποποίησης Δελτίων Εξειδίκευσης Δράσεων και της Μεθοδολογίας & Κριτηρίων Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων στο πλαίσιο των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 3c, 4a, 4b, 6c, 7e, 8v, 10iv και 11i του ΕΠΑνΕΚ

Έγκριση  μέσω της 41ης Γραπτής Διαδικασίας  των κατωτέρω θεμάτων:

Επενδυτική Προτεραιότητα  3c - Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών (Aξονες Προτεραιότητας 01/ 01Σ):

1α. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 01-1.4-3c-17 και αλλαγή του τίτλου της σε «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων».

1β. Μεθοδολογία Αξιολόγησης και Κριτήρια Αξιολόγησης και Επιλογής  πράξεων στο πλαίσιο της  ανωτέρω Δράσης με κωδ. 01-1.4-3c-17.

2. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ 01-3c-1.4-16 και τίτλο «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου».

Επενδυτική Προτεραιότητα 4a - Προώθηση της παραγωγής και της διανομής ενέργειας που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές (Aξονες Προτεραιότητας 01/ 01Σ):

3. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 01-4a-1.6-01 και τίτλο «Προώθηση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης από ΑΠΕ και συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας για ιδιοκατανάλωση».

4. Μεθοδολογία Αξιολόγησης και Κριτήρια Αξιολόγησης και Επιλογής  πράξεων για την “Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας Ενεργειακών Κοινοτήτων” στο πλαίσιο της Δράσης με κωδ. 01-4a-1.6-05 και τίτλο «Προώθηση Δράσεων από Ενεργειακές Κοινότητες».

Επενδυτική Προτεραιότητα 4b - Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις επιχειρήσεις (Aξονες Προτεραιότητας 03/ 03Σ):

5. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 03-4b-3.3-01 και τίτλο «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των ΜΜΕ».

Επενδυτική Προτεραιότητα 6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς (Aξονες Προτεραιότητας 03/03Σ):

6. Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας Δράσης με κωδ. 03-6c-3.5-17 και τίτλο «Αξιοποίηση των ΤΠΕ για την προστασία, ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της Χώρας». 

Επενδυτική Προτεραιότητα 7e – Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της  ασφάλειας του εφοδιασμού μέσω της ανάπτυξης έξυπνων συστημάτων διανομής, αποθήκευσης και μεταφοράς ενέργειας και μέσω της ενσωμάτωσης σε αυτά της διανεμόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές  (Aξονες Προτεραιότητας 03/03Σ):

7. Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας Δράσης με κωδ. 03-7e-3.7-14 και τίτλο «Έργο Διασύνδεσης της Κρήτης με το ΕΣΜΗΕ (Φάση ΙΙ, Διασύνδεση Κρήτη – Αττική)».

Επενδυτική Προτεραιότητα 8v - Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές (Aξονες Προτεραιότητας 02/02Σ):

8. Αντικατάσταση του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 02-8v-2.2-08 και αλλαγή του τίτλου της σε «Προσαρμοστικότητα του ανθρώπινου δυναμικού στις αναπτυξιακές προτεραιότητες του ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας».

Επενδυτική Προτεραιότητα 10iv - Βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας, διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία, και ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και συστημάτων κατάρτισης και της ποιότητάς τους, μεταξύ άλλων μέσω μηχανισμών πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, της προσαρμογής των προγραμμάτων σπουδών και της καθιέρωσης και ανάπτυξης συστημάτων μάθησης με βάση την εργασία, συμπεριλαμβανομένων των διττών συστημάτων μάθησης και μαθητείας (Aξονες Προτεραιότητας 02/02Σ):

9. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 02-10iv-2.3-02  και τίτλο «Πρακτική Aσκηση σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) επί πλοίου για την εκπλήρωση του 'Α θαλάσσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού τους».

Επενδυτική Προτεραιότητα 11i - Επένδυση στη θεσμική ικανότητα και στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων διοικήσεων και υπηρεσιών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο εν όψει των μεταρρυθμίσεων, καλύτερη κανονιστική ρύθμιση και χρηστή διακυβέρνηση (Aξονες Προτεραιότητας 02/02Σ):

10. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 02-11i-2.4-01 και τίτλο «Αναβάθμιση λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων».  

Απόφαση 41ης Γραπτής Διαδικασίας

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19