Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Εγκριση μέσω της 24ης Γραπτής Διαδικασίας των Δελτίων Εξειδίκευσης, Μεθοδολογίας και Κριτηρίων Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων του ΕΠΑνΕΚ

Έγκριση μέσω της 24ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων:

Επενδυτική Προτεραιότητα 1a: Ενίσχυση των υποδομών έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ) και των ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και της προαγωγής των κέντρων ικανότητας, ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος:

1. Νέο Δελτίο Εξειδίκευσης της δράσης με κωδ. 03-1a-3.1-05 και τίτλο «Ενίσχυση Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας – Β Κύκλος».

Επενδυτική Προτεραιότητα 1b: Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης:

2. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της δράσης με κωδ. 01-1b-1.1-01 και τίτλο «Δράσεις για την προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Έρευνα και Καινοτομία: ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»   

Επενδυτική Προτεραιότητα 3a: Προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης νέων ιδεών και ενίσχυση της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και μέσω θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων:

3. Νέο Δελτίο Εξειδίκευσης της δράσης με κωδ. 01-3a-1.3-05 και τίτλο «Δράσεις Γεωλογικών Χαρτογραφήσεων Ελλάδας για τη στήριξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας (GEOINFRA)»

Επενδυτική Προτεραιότητα 3c: Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών:

4. Μεθοδολογία Αξιολόγησης και Κριτήρια Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων της  δράσης με κωδ. 01-3c-1.4-08 και τίτλο «Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Ίδρυσης και λειτουργίας Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων»

Επενδυτική Προτεραιότητα 3d: Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας:

5. Νέο Δελτίο Εξειδίκευσης της δράσης με κωδ. 01-3d-1.5-05 και τίτλο  «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ- Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό»

6. Μεθοδολογία Αξιολόγησης και Κριτήρια Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων της  ανωτέρω δράσης

Επενδυτική Προτεραιότητα 6c : Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς:

7. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της δράσης με κωδ. 03-6c-3.5-13 και τίτλο «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών»  

8. Μεθοδολογία Αξιολόγησης και Κριτήρια Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων της  ανωτέρω δράσης.

9. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της δράσης με κωδ. 03-6c-3.5-07 και τίτλο «Ανάδειξη και αξιοποίηση του αξιόλογου δημόσιου κτιριακού αποθέματος»  

10. Μεθοδολογία Αξιολόγησης και Κριτήρια Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων της  ανωτέρω δράσης

Επενδυτική Προτεραιότητα 10iv: Βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας, τη διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία και της βελτίωσης των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και της ποιότητάς τους, μεταξύ άλλων μέσω μηχανισμών πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, την προσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών και την καθιέρωση και ανάπτυξη συστημάτων μάθησης με βάση την εργασία, συμπεριλαμβανομένων διττών συστημάτων μάθησης και μαθητείας: 

11. Νέο Δελτίο Εξειδίκευσης της δράσης με κωδ. 02-10iv-2.3-01 και τίτλο «Πρακτική 'Ασκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»

12. Νέο Δελτίο Εξειδίκευσης της δράσης με κωδ. 02-10iv-2.3-02  και τίτλο «Πρακτική 'Ασκηση σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) επί πλοίου για την εκπλήρωση του Α΄ θαλάσσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού τους»

Επενδυτική Προτεραιότητα 11i: Επένδυση στη θεσμική ικανότητα και στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων διοικήσεων και υπηρεσιών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο εν όψει των μεταρρυθμίσεων, καλύτερη κανονιστική ρύθμιση και χρηστή διακυβέρνηση:

13. Μεθοδολογία Αξιολόγησης και Κριτήρια Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων στο πλαίσιο του Β΄κύκλου της  δράσης με κωδ. 02-11i-2.4-01 και τίτλο «Αναβάθμιση λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων»

Επενδυτική Προτεραιότητα 2a: Περαιτέρω ανάπτυξη των ευρυζωνικών συνδέσεων και των δικτύων υψηλής ταχύτητας και υποστήριξη της υιοθέτησης αναδυόμενων τεχνολογιών και δικτύων στο πλαίσιο της ψηφιακής οικονομίας:

14. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της δράσης με κωδ. 03-2a-3.2-04 και τίτλο «SUPERFAST BROADBAND»

15. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της δράσης με κωδ. 03-2a-3.2-05 και τίτλο  «REGIONAL BROADBAND EXTENSION»

16. Νέο Δελτίο Εξειδίκευσης της δράσης με κωδ. 03-2a-3.2-06: και τίτλο «CONNECTED ENTREPRISES»  

Επενδυτική Προτεραιότητα 2b: Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ:

17. Νέο Δελτίο Εξειδίκευσης της δράσης με κωδ. 01-2b-1.2-08 και τίτλο «Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης κυκλοφορίας εντύπων»  

18. Νέο Δελτίο Εξειδίκευσης της δράσης με κωδ. 01-2b-1.2-09 και τίτλο «Ανάπτυξη καινοτόμου εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω του τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών»  

19. Νέο Δελτίο Εξειδίκευσης της δράσης με κωδ. 01-2b-1.2-10 και τίτλο «Ανάπτυξη Yποδομής και Συστοιχίας Μικροδορυφόρων για την ενίσχυση της δημόσιας διοίκησης και της  επιχειρηματικότητας μέσω του τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών»  

Απόφαση 24ης Γραπτής Διαδικασίας

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19