Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Έγκριση μέσω της 49ης Γραπτής Διαδικασίας νέων και της τροποποίησης Δελτίων Εξειδίκευσης Δράσεων και της Μεθοδολογίας και Κριτηρίων Αξιολόγησης πράξεων των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 7e, 6c, 3c, 4c και 10iv του ΕΠΑΝΕΚ.

Έγκριση μέσω της 49ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων:

Επενδυτική Προτεραιότητα 7e: Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της  ασφάλειας του εφοδιασμού μέσω της ανάπτυξης έξυπνων συστημάτων διανομής, αποθήκευσης και μεταφοράς ενέργειας και μέσω της ενσωμάτωσης σε αυτά της διανεμόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Αξονες Προτεραιότητας 03/03Σ):

1. Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας Δράσης με κωδ. 03-7e-3.7-15 και τίτλο «Παραλλαγές Γραμμών Μεταφοράς 400 kV στον οικισμό Ν. Πεντέλης».

Επενδυτική Προτεραιότητα 6c: Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς ( Αξονες Προτεραιότητας 03/03Σ):

2. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 03-6c-3.5-16 και νέο τίτλο «Ανάπτυξη, οργάνωση, διαχείριση και προβολή ψηφιακού περιεχομένου και ηλεκτρονικών υπηρεσιών των Πολιτιστικών Φορέων».

3. Τροποποίηση της Μεθοδολογίας Αξιολόγησης πράξεων στο πλαίσιο της ανωτέρω Δράσης με κωδ. 03-6c-3.5-16.

4. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 03-6c-3.5-17 και τίτλο  «Αξιοποίηση των ΤΠΕ για την προστασία, ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της Χώρας».

5. Μεθοδολογία Αξιολόγησης και Κριτήρια Αξιολόγησης και Επιλογής  πράξεν στο πλαίσιο της ανωτέρω Δράσης με κωδ. 03-6c-3.5-17.

Επενδυτική Προτεραιότητα  3c:  Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ( Αξονες Προτεραιότητας 01/ 01Σ):

6. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 01-3c-1.4-21 και τίτλο «Σύσταση Ταμείου Εγγυοδοσίας επιχειρήσεων COVID-19».

7. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 01-3c-1.4-20 και τίτλο «Σύσταση Ταμείου  Εγγυοδοσίας».  

8. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 01-3c-1.4-12 και τίτλο «Σύσταση Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ».

9. Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας Δράσης με κωδ. 01-3c-1.4-23 και τίτλο «Ενίσχυση με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορoνωϊού COVID-19» ..

10. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 01-3c-1.4-17 και τίτλο «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων».  

11. Αντικατάσταση της Μεθοδολογίας Αξιολόγησης και των Κριτήριων Αξιολόγησης και Επιλογής  πράξεων στο πλαίσιο της  ανωτέρω Δράσης με κωδ. 01-1.4-3c-17.

Επενδυτική Προτεραιότητα 4c: Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτιρίων, και στον τομέα της στέγασης ( Αξονες Προτεραιότητας 03/03Σ) :

12. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 03-4c-3.4-02 και τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών».

Επενδυτική Προτεραιότητα 10iv: Βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας, διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία, και ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και συστημάτων κατάρτισης και της ποιότητάς τους, μεταξύ άλλων μέσω μηχανισμών πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, της προσαρμογής των προγραμμάτων σπουδών και της καθιέρωσης και ανάπτυξης συστημάτων μάθησης με βάση την εργασία, συμπεριλαμβανομένων των διττών συστημάτων μάθησης και μαθητείας ( Αξονες Προτεραιότητας 02/02Σ) :

13. Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας Δράσης με κωδ. 02-10iv-2.3-04 και τίτλο «Πρακτική Ασκηση σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) επί πλοίου για την εκπλήρωση του βΆ θαλάσσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού τους».

14. Τροποποίηση της Μεθοδολογίας Αξιολόγησης και των Κριτήριων Αξιολόγησης και Επιλογής  πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης με κωδ. 02-10iv-2.3-01 και τίτλο «Πρακτική Ασκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης». 

Απόφαση 49ης Γραπτής Διαδικασίας

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19