Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Έγκριση μέσω της 45ης Γραπτής Διαδικασίας της πρότασης 3ης Αναθεώρησης του ΕΠΑΝΕΚ

Έγκριση  μέσω της 45ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων:

Εγκρίθηκε μέσω της 45ης Γραπτής Διαδικασίας η πρόταση 3ης αναθεώρησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» για την κατανομή του διαθέσιμου Αποθεματικού Επίδοσης ανάλογα με την επίτευξη των Στόχων 2018 (αρθρ. 21 του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων 1303/2013) στο πλαίσιο επίδοσης.

Απόφαση 45ης Γραπτής Διαδικασίας

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19