Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Έγκριση μέσω της 67ης Γραπτής Διαδικασίας νέων και της τροποποίησης Δελτίων Εξειδίκευσης Δράσεων και Μεθοδολογίας - Κριτηρίων Αξιολόγησης πράξεων στο πλαίσιο των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 3c, 13i, 11i, 4c και 7e του ΕΠΑΝΕΚ

Έγκριση μέσω της 67ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων:

Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής (Αξονες Προτεραιότητας 01/01Σ και  06):

1. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 01-3c-1.4-21 & 06-13i-6.1-02 και τίτλο «Σύσταση Ταμείου Εγγυοδοσίας επιχειρήσεων COVID-19», ως προς το ανώτατο ύψος χορηγούμενων δανείων και τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης στο πλαίσιο του χαρτοφυλακίου των πολύ μικρών επιχειρήσεων με χρηματοδότηση REACT EU / ΕΤΠΑ, προσαρμογή των τιμών των  δεικτών εκροών.

Επενδυτική Προτεραιότητα 11i:  Επένδυση στη θεσμική ικανότητα και στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων διοικήσεων και υπηρεσιών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο εν όψει των μεταρρυθμίσεων, καλύτερη κανονιστική ρύθμιση και χρηστή διακυβέρνηση  (Αξονες Προτεραιότητας 02/02Σ):

2. Τροποποίηση Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 02-11i-2.4-01 και τίτλο «Αναβάθμιση λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων», ως προς την αύξηση του προϋπολογισμού του γ κύκλου της Δράσης, την αντίστοιχη  αύξηση της τιμής – στόχου των  δεικτών και την προσθήκη νέου δείκτη.

Επενδυτική Προτεραιότητα 4c: Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτιρίων, και στον τομέα της στέγασης (Αξονες Προτεραιότητας 03/03Σ):

3. Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας Δράσης με κωδ. 03-4c-3.4-05 και τίτλο «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με συστήματα φυσικού αερίου στην πόλη της Φλώρινας».

4. Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας Δράσης με κωδ. 03-4c-3.4-06 και τίτλο «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με συστήματα φυσικού αερίου στην πόλη της Μεγαλόπολης».

5. Μεθοδολογία και Κριτήρια Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων στο πλαίσιο των δύο ανωτέρω Δράσεων με κωδ. 03-4c-3.4-05 και 03-4c-3.4-06.

Επενδυτική Προτεραιότητα 7e: Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της  ασφάλειας του εφοδιασμού μέσω της ανάπτυξης έξυπνων συστημάτων διανομής, αποθήκευσης και μεταφοράς ενέργειας και μέσω της ενσωμάτωσης σε αυτά της διανεμόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Αξονες Προτεραιότητας 03/03Σ):

6. Τροποποίηση Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. Δράση 03-7e-3.7-05 και τίτλο «Σταθμός συμπίεσης απαερίων ΥΦΑ», ως προς την περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της Δράσης, την αύξηση προϋπολογισμού και την επικαιροποίηση τιμών δεικτών και χρονοδιαγράμματος.

7. Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας Δράσης με κωδ. 03-7e-3.7-21 και τίτλο «Νέα Προβλήτα Small Scale LNG στον Τερματικό Σταθμό Ρεβυθούσας».

8. Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας Δράσης με κωδ. 03-7e-3.7-22 και τίτλο «Ανάπτυξη δικτύων διανομής φυσικού αερίου στους Δήμους Έδεσσας, Νάουσας, Σκύδρας, Πολυγύρου και Παιονίας».

9. Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας Δράσης με κωδ. 03-7e-3.7-23 και τίτλο «Ανάπτυξη δικτύων διανομής φυσικού αερίου στους Δήμους Τρίπολης και Κορίνθου».

Απόφαση 67ης Γραπτής Διαδικασίας

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19