Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Eγκριση μέσω της 25ης Γραπτής Διαδικασίας των Δελτίων Εξειδίκευσης, Μεθοδολογίας και Κριτηρίων Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων Μέσων Χρηματοοικονομικής Τεχνικής και των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 2a, 2b, 4a, 6c, 6g, 7e και 8v του ΕΠΑνΕΚ

Έγκριση μέσω της 25ης Γραπτής Διαδικασίας, των κατωτέρω θεμάτων: 

Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής ('Αξονες Προτεραιότητας 01/01Σ και  03/03Σ):

1. Νέο Δελτίο Εξειδίκευσης της δράσης με τίτλο «Σύσταση Ταμείου Υποδομών».
2. Τροποποίηση της Μεθοδολογίας Αξιολόγησης και των Κριτηρίων Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων στο πλαίσιο των δράσεων “Ταμεία Χαρτοφυλακίου - Χρηματοδοτικά Μέσα”.

Επενδυτική Προτεραιότητα 2a: Περαιτέρω ανάπτυξη των ευρυζωνικών συνδέσεων και των δικτύων υψηλής ταχύτητας και υποστήριξη της υιοθέτησης αναδυόμενων τεχνολογιών και δικτύων στο πλαίσιο της ψηφιακής οικονομίας ('ΑξονεςΠροτεραιότητας 03/03Σ):


3. Νέο Δελτίο Εξειδίκευσης της δράσης με κωδ. 03-2a-3.2-07 και τίτλο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Υποδομές φορέων».
4. Μεθοδολογία Αξιολόγησης και Κριτήρια Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων της  ανωτέρω δράσης.

Επενδυτική Προτεραιότητα 2b: Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ ('Αξονες Προτεραιότητας 01/01Σ):

5. Μεθοδολογία Αξιολόγησης και Κριτήρια Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων στο πλαίσιο των δράσεων της  Επενδυτικής Προτεραιότητας 2b.

Επενδυτική Προτεραιότητα 4a: Προώθηση της παραγωγής και της διανομής ενέργειας που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ('Αξονες Προτεραιότητας 01/01Σ):

6. Νέο Δελτίο Εξειδίκευσης της δράσης με κωδ. 01-4a-1.6-04 και τίτλο «Μονάδες παραγωγής θερμικής ενέργειας με βιομάζα για την Τ/Θ Αμυνταίου ισχύος 30 MW».

7. Μεθοδολογία Αξιολόγησης και Κριτήρια Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων της  ανωτέρω δράσης.

Επενδυτική Προτεραιότητα 6c: Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς ('Αξονες Προτεραιότητας 03/03Σ):

8. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της δράσης με κωδ. 03-6c-3.5-03  και τίτλο «Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων μείζονος σημασίας, ενταγμένων στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO».

9. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της δράσης με κωδ. 03-6c-3.5-06 και τίτλο «Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων μείζονος σημασίας, ενταγμένων στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO (2η Φάση)». 

Επενδυτική Προτεραιότητα 6g: Στήριξη της βιομηχανικής μετάβασης προς μια οικονομία με αποδοτική χρήση των πόρων, προώθηση της πράσινης ανάπτυξης, της οικολογικής καινοτομίας και της διαχείρισης περιβαλλοντικών επιδόσεων στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα ('Αξονες Προτεραιότητας 03/03Σ):

10. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της δράσης με κωδ. 03-6g-3.6-02 και τίτλο «Δίκτυο Πράσινων Σημείων, Ανάπτυξη συστημάτων χωριστής συλλογής Βιοαποβλήτων και Κομποστοποίηση».

11. Μεθοδολογία Αξιολόγησης και Κριτήρια Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων της  ανωτέρω δράσης.

Επενδυτική Προτεραιότητα 7e: Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της  ασφάλειας του εφοδιασμού μέσω της ανάπτυξης έξυπνων συστημάτων διανομής, αποθήκευσης και μεταφοράς ενέργειας και μέσω της ενσωμάτωσης σε αυτά της διανεμόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ('ΑξονεςΠροτεραιότητας 03/03Σ):

12. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της δράσης με κωδ. 03-7e-3.7-04 και τίτλο «Κατασκευή σταθμού φόρτωσης βυτιοφόρων Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στο σταθμό ΥΦΑ της Ρεβυθούσας».

Επενδυτική Προτεραιότητα 8v: Προσαρμογή Εργαζομένων, Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος στις αλλαγές ('Αξονες Προτεραιότητας 02/02Σ):

13. Μεθοδολογία Αξιολόγησης και Κριτήρια Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων της  δράσης με κωδ. 02-8v-2.2-06 και τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών» (ΕΜΦ).

14. Νέο Δελτίο Εξειδίκευσης της δράσης με κωδ. 02-8v-2.2-07 και τίτλο «Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων στις απαιτήσεις της ψηφιακής εξειδίκευσης και της βελτιστοποίησης των διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας στο εμπόριο, με την απόκτηση νέων  γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων».

15. Μεθοδολογία Αξιολόγησης και Κριτήρια Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων της   ανωτέρω δράσης.

Απόφαση 25ης Γραπτής Διαδικασίας

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19