Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
Έγκριση των Δελτίων Εξειδίκευσης, Μεθοδολογίας και Κριτηρίων Αξιολόγησης και επιλογής πράξεων των επενδυτικών προτεραιοτήτων 1b, 7e, 11i και 8iii του ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020

 

Επενδυτική Προτεραιότητα 1b  ('Αξονες 01/01Σ) :

1.Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της δράσης με κωδ. 01-1b-1.1-12 και τίτλο  «Εγκατάσταση Μηχανισμού Παρακολούθησης (monitoring mechanism) της υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής RIS3-Συλλογή & επεξεργασία δεικτών».


2.Μεθοδολογία και Κριτήρια Αξιολόγησης και επιλογής πράξεων στο πλαίσιο της ανωτέρω δράσης με κωδ. 01-1b-1.1-12.


3.Τροποποίηση της Μεθοδολογίας και των Κριτήριων Αξιολόγησης της Δράσης  «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» με κωδ. 01-1b-1.1-01, με ενσωμάτωση των παρατηρήσεων των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης.


Επενδυτική Προτεραιότητα 7e  ('Αξονες 03/03Σ) :

4.Μεθοδολογία και Κριτήρια Αξιολόγησης για το σύνολο των δράσεων της επενδυτικής προτεραιότητας 7e, εκτός Δράσεων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας.

 

Επενδυτική Προτεραιότητα 11i ('Αξονες 02/02Σ) :


5.Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της δράσης με κωδ. 02-11i-2.4-01 και τίτλο «Αναβάθμιση λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων». 


6.Μεθοδολογία και Κριτήρια Αξιολόγησης και επιλογής πράξεων στο πλαίσιο της δράσης με κωδ. 02-11i-2.4-01 και τίτλο «Αναβάθμιση λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων».

 

Επενδυτική Προτεραιότητα 8iii   ('Αξονες 02/02Σ) :


7.Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της δράσης με κωδ. 02-8iii-2.1-01  και τίτλο «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης».


8.Μεθοδολογία και Κριτήρια Αξιολόγησης και επιλογής πράξεων για τη 2η πρόσκληση  στο πλαίσιο της ανωτέρω δράσης.

15η Γραπτή Απόφαση - Επενδυτικές Προτεραιότητες 1b, 7e, 11i, 8iii

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ψηφιακό βήμα | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ψηφιακό 'Aλμα | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ενίσχυση των ΜΜΕ με εξωστρεφή προσανατολισμό | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης