Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Εγκριση μέσω της 15ης Γραπτής Διαδικασίας των Δελτίων Εξειδίκευσης, Μεθοδολογίας και Κριτηρίων Αξιολόγησης και επιλογής πράξεων των επενδυτικών προτεραιοτήτων 1b, 7e, 11i και 8iii του ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020

Έγκριση μέσω της 15ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων:

Επενδυτική Προτεραιότητα 1b: (Αξονες 01/01Σ):

1.Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της δράσης με κωδ. 01-1b-1.1-12 και τίτλο  «Εγκατάσταση Μηχανισμού Παρακολούθησης (monitoring mechanism) της υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής RIS3-Συλλογή & επεξεργασία δεικτών».

2.Μεθοδολογία και Κριτήρια Αξιολόγησης και επιλογής πράξεων στο πλαίσιο της ανωτέρω δράσης με κωδ. 01-1b-1.1-12.

3.Τροποποίηση της Μεθοδολογίας και των Κριτήριων Αξιολόγησης της Δράσης  «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» με κωδ. 01-1b-1.1-01, με ενσωμάτωση των παρατηρήσεων των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης.

Επενδυτική Προτεραιότητα 7e:  (Aξονες 03/03Σ):

4.Μεθοδολογία και Κριτήρια Αξιολόγησης για το σύνολο των δράσεων της επενδυτικής προτεραιότητας 7e, εκτός Δράσεων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας.

Επενδυτική Προτεραιότητα 11i: (Αξονες 02/02Σ):

5. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της δράσης με κωδ. 02-11i-2.4-01 και τίτλο «Αναβάθμιση λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων». 

6. Μεθοδολογία και Κριτήρια Αξιολόγησης και επιλογής πράξεων στο πλαίσιο της δράσης με κωδ. 02-11i-2.4-01 και τίτλο «Αναβάθμιση λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων».

Επενδυτική Προτεραιότητα 8iii: (Αξονες 02/02Σ):

7. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της δράσης με κωδ. 02-8iii-2.1-01  και τίτλο «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης».

8. Μεθοδολογία και Κριτήρια Αξιολόγησης και επιλογής πράξεων για τη 2η πρόσκληση  στο πλαίσιο της ανωτέρω δράσης.

Απόφαση 15ης Γραπτής Διαδικασίας

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19