Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
Έγκριση των Δελτίων Εξειδίκευσης, Μεθοδολογίας και Κριτηρίων Αξιολόγησης και επιλογής πράξεων των επενδυτικών προτεραιοτήτων 1b, 7e, 11i και 8iii του ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020

 

Επενδυτική Προτεραιότητα 1b  ('Αξονες 01/01Σ) :

1.Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της δράσης με κωδ. 01-1b-1.1-12 και τίτλο  «Εγκατάσταση Μηχανισμού Παρακολούθησης (monitoring mechanism) της υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής RIS3-Συλλογή & επεξεργασία δεικτών».


2.Μεθοδολογία και Κριτήρια Αξιολόγησης και επιλογής πράξεων στο πλαίσιο της ανωτέρω δράσης με κωδ. 01-1b-1.1-12.


3.Τροποποίηση της Μεθοδολογίας και των Κριτήριων Αξιολόγησης της Δράσης  «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» με κωδ. 01-1b-1.1-01, με ενσωμάτωση των παρατηρήσεων των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης.


Επενδυτική Προτεραιότητα 7e  ('Αξονες 03/03Σ) :

4.Μεθοδολογία και Κριτήρια Αξιολόγησης για το σύνολο των δράσεων της επενδυτικής προτεραιότητας 7e, εκτός Δράσεων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας.

 

Επενδυτική Προτεραιότητα 11i ('Αξονες 02/02Σ) :


5.Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της δράσης με κωδ. 02-11i-2.4-01 και τίτλο «Αναβάθμιση λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων». 


6.Μεθοδολογία και Κριτήρια Αξιολόγησης και επιλογής πράξεων στο πλαίσιο της δράσης με κωδ. 02-11i-2.4-01 και τίτλο «Αναβάθμιση λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων».

 

Επενδυτική Προτεραιότητα 8iii   ('Αξονες 02/02Σ) :


7.Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της δράσης με κωδ. 02-8iii-2.1-01  και τίτλο «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης».


8.Μεθοδολογία και Κριτήρια Αξιολόγησης και επιλογής πράξεων για τη 2η πρόσκληση  στο πλαίσιο της ανωτέρω δράσης.

15η Γραπτή Απόφαση - Επενδυτικές Προτεραιότητες 1b, 7e, 11i, 8iii

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ενίσχυση των ΜΜΕ με εξωστρεφή προσανατολισμό | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Πρόσκληση για την Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β' Κύκλος) | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Πρόσκληση για την Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β' Κύκλος) | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης infoepan@mou.gr

Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης 801 11 36300

Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Facebook Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Linked In Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Twitter Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο YouTube

Escrow account | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

ΕΣΠΑ 2014-2020 | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Οδηγός Εργαλεία ΕΣΠΑ

Καλές Πρακτικές Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία νέου καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών προς την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Europe In My Region Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ανάπτυξη

ΕΦΕΠΑΕ

Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης