Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Εγκριση μέσω της 32ης Γραπτής Διαδικασίας των Δελτίων Εξειδίκευσης, Μεθοδολογίας και Κριτηρίων Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 2a, 2b, 3c, 8v και 10iv του ΕΠΑνΕΚ

Έγκριση  μέσω της 32ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων:

Επενδυτική Προτεραιότητα 2a: Περαιτέρω ανάπτυξη των ευρυζωνικών συνδέσεων και των δικτύων υψηλής ταχύτητας και υποστήριξη της υιοθέτησης αναδυόμενων τεχνολογιών και δικτύων στο πλαίσιο της ψηφιακής οικονομίας (Αξονες Προτεραιότητας 03/03Σ)

1. Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας Δράσης με κωδ. 03-2a-3.2-10 και τίτλο «WiFi4GR - Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο»

2. Μεθοδολογία και Κριτήρια Αξιολόγησης πράξεων της παραπάνω Δράσης

Επενδυτική Προτεραιότητα 3c:  Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών (Αξονες Προτεραιότητας 01/ 01Σ)

3. Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας Δράσης με κωδ. 01-3c-1.4-18 και τίτλο «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»

4. Μεθοδολογία και Κριτήρια Αξιολόγησης πράξεων της παραπάνω Δράσης

Επενδυτική Προτεραιότητα 8v: Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές (Αξονες Προτεραιότητας 02/ 02Σ)

5. Μεθοδολογία και Κριτήρια Αξιολόγησης Δράσεων Κατάρτισης Εργαζομένων Επενδυτικής Προτεραιότητας 8v για Πράξεις Ψηφιακής Στρατηγικής

6. Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας Δράσης με κωδ. 02-8v-2.2-09 και τίτλο «Αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων  εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα»

Επενδυτική Προτεραιότητα 10iv: Βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας, διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία, και ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και συστημάτων κατάρτισης και της ποιότητάς τους, μεταξύ άλλων μέσω μηχανισμών πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, της προσαρμογής των προγραμμάτων σπουδών και της καθιέρωσης και ανάπτυξης συστημάτων μάθησης με βάση την εργασία, συμπεριλαμβανομένων των διττών συστημάτων μάθησης και μαθητείας (Αξονες Προτεραιότητας 02/ 02Σ)

7. Μεθοδολογία και Κριτήρια Αξιολόγησης πράξεων της Δράσης με κωδ. 02-10iv-2.3-03 και τίτλο «Πρακτική άσκηση αποφοίτων νομικών σχολών για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου»

Επενδυτική Προτεραιότητα 2b: Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ (Αξονες Προτεραιότητας 01/01Σ):

8. Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας Δράσης με κωδ. 01-2b-1.2-12 και τίτλο «Ενίσχυση επιχειρήσεων του τομέα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών για την υιοθέτηση συστημάτων και την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης πληροφόρησης του επιβατικού κοινού και ηλεκτρονικού εισιτηρίου»

Απόφαση 32ης Γραπτής Διαδικασίας

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19