Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Eγκριση μέσω της 31ης Γραπτής Διαδικασίας της πρότασης 2ης Αναθεώρησης του ΕΠΑΝΕΚ

Έγκριση  μέσω της 31ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων: 

Πρόταση 2ης Αναθεώρησης του ΕΠΑΝΕΚ, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων (ΕΕ) 1303/2013. Μετά την έγκριση από την Επιτροπή Παρακολούθησης, η προτεινόμενη αναθεώρηση υποβλήθηκε στην Ε.Ε μέσω SFC2014 (ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ε.Ε.), προκειμένου να οριστικοποιηθεί στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης που θα ακολουθήσει με την ΕΕ.

Απόφαση 31ης Γραπτής Διαδικασίας

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19