Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Έγκριση μέσω της 57ης Γραπτής Διαδικασίας, νέων και της τροποποίησης Δελτίων Εξειδίκευσης Δράσεων και Μεθοδολογίας και Κριτηρίων Αξιολόγησης πράξεων στο πλαίσιο των ΕΠ 3a, 1b, 6c, 2b και 7e του ΕΠΑΝΕΚ

Έγκριση  μέσω της 57ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων: 

Επενδυτική Προτεραιότητα 3a: «Προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης νέων ιδεών και ενίσχυση της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και μέσω θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων»  (Αξονες Προτεραιότητας 03/03Σ):

1. Απόσυρση του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 01-3a-1.3-07  και τίτλο «Επιστρεπτέα Ενίσχυση για Μικρές Καινοτόμες Νεοφυείς Επιχειρήσεις».

Επενδυτική Προτεραιότητα 1b: «Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής» (Αξονες Προτεραιότητας 03/03Σ):

2. Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας Δράσης με κωδ. 01-1b-1.1-17 και τίτλο «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate  Greece” για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19»,

3. Μεθοδολογία Αξιολόγησης και Κριτήρια Αξιολόγησης και Επιλογής  πράξεων στο πλαίσιο της  ανωτέρω Δράσης  με κωδ. 01-1b-1.1-17.

4. Αντικατάσταση του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 01-1b-1.1-15 και τίτλο «Αξιοποίηση ακαδημαϊκού & ερευνητικού αποτελέσματος - υποστήριξη επιχειρηματικότητας & καινοτομίας».

Επενδυτική Προτεραιότητα 6c: Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς (Αξονες Προτεραιότητας 03/03Σ):

5. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 03-6c-3.5-10 και τίτλο «Αναβάθμιση Υποδομών & Υπηρεσιών  Προσκυνηματικού Τουρισμού».

Επενδυτική Προτεραιότητα 2b: Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ (Αξονες Προτεραιότητας 01/01Σ):

6. Δελτίο εξειδίκευσης της νέας Δράσης με κωδ. 01-2b-1.2-16 και τίτλο «Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου που διατηρούν φυσικό κατάστημα, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος».

Επενδυτική Προτεραιότητα 7e: Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της  ασφάλειας του εφοδιασμού μέσω της ανάπτυξης έξυπνων συστημάτων διανομής, αποθήκευσης και μεταφοράς ενέργειας και μέσω της ενσωμάτωσης σε αυτά της διανεμόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Αξονας Προτεραιότητας 03):

7. Δελτίο εξειδίκευσης της νέας Δράσης  με κωδ. 03-7e-3.7-20  και τίτλο «Ανάπτυξη δικτύων Φυσικού Αερίου χαμηλής και μέσης πίεσης στην πόλη της Μεγαλόπολης».

Απόφαση 57ης Γραπτής Διαδικασίας

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19