Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Έγκριση μέσω της 80ης Γραπτής Διαδικασίας Δελτίων Εξειδίκευσης στο πλαίσιο των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 13i και 8iii του ΕΠΑνΕΚ

Έγκριση μέσω της 80ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων: 

Επενδυτική Προτεραιότητα 13i: Στήριξη της αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 και προετοιμασία μιας πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας  (Αξονας Προτεραιότητας 06):         

1. Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας Δράσης με κωδικό 06-13i-6.1-11  και τίτλο «Επιχορήγηση μεταφορικού κόστους και του κόστους δημοσιογραφικού χάρτου εκδοτικών επιχειρήσεων που εκδίδουν εφημερίδες και περιοδικά τοπικής, περιφερειακής, καθώς και πανελλήνιας κυκλοφορίας, οι οποίες επλήγησαν από σοβαρή οικονομική διαταραχή που προκλήθηκε από τη ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας». 

Επενδυτική Προτεραιότητα 8iii: «Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων  επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων» (Αξονες Προτεραιότητας 02/02Σ): 

2. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδικό 02-8iii-2.1-07 και τίτλο: «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης  νέων ελεύθερων επαγγελματιών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία»

Απόφαση 80ης Γραπτής Διαδικασίας

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19