Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Έγκριση μέσω της 40ης Γραπτής Διαδικασίας νέων και της Τροποποίησης Δελτίων Εξειδίκευσης Δράσεων και της Μεθοδολογίας & Κριτηρίων Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων στο πλαίσιο των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 1b, 3c, 4c, 6c και 8v του ΕΠΑνΕΚ

Έγκριση  μέσω της 40ης Γραπτής Διαδικασίας  των κατωτέρω θεμάτων:

Επενδυτική Προτεραιότητα 1b - Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής (Αξονες Προτεραιότητας 01/01Σ).

1. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 01-1b-1.1-05 και τίτλο «Ειδική δράση ΕΤΑΚ για τις Υδατοκαλλιέργειες».

2. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 01-1b-1.1-06 και τίτλο «Ειδική δράση Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό».

3. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 01-1b-1.1-07 και τίτλο «Ειδική δράση Βιομηχανικά Υλικά».

4. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 01-1b-1.1-10 και τίτλο «Καινοτομικές συνεργατικές συστάδες επιχειρήσεων στους τομείς της RIS3 (Innovation Clusters)»

Επενδυτική Προτεραιότητα  3c - Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών (Αξονες Προτεραιότητας 01/ 01Σ):

5. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 01-3c-1.4-16 και τίτλο «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου».

Επενδυτική Προτεραιότητα 4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτιρίων, και στον τομέα της στέγασης (Αξονας Προτεραιότητας 03):

6. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 03-4c-3.4-02 και τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων».

7. Μεθοδολογία Αξιολόγησης και Κριτήρια Αξιολόγησης και Επιλογής  πράξεων στο πλαίσιο της ανωτέρω Δράσης με κωδ. 03-4c-3.4-02.

Επενδυτική Προτεραιότητα 6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς (Αξονες Προτεραιότητας 03/03Σ):

8. Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας Δράσης με κωδ. 03-6c-3.5-16 και τίτλο «Δημιουργία, ανάδειξη και αξιοποίηση Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος».

9. Μεθοδολογία Αξιολόγησης και Κριτήρια Αξιολόγησης και Επιλογής  πράξεων στο πλαίσιο της ανωτέρω Δράσης με κωδ. 03-6c-3.5-16.

10. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 03-6c-3.5-10 και τίτλο «Αναβάθμιση Υποδομών & Υπηρεσιών  Προσκυνηματικού Τουρισμού».

11. Τροποποίηση των Κριτηρίων Αξιολόγησης και Επιλογής  πράξεων στο πλαίσιο των Δράσεων της Επενδυτικής Προτεραιότητας 6c, ως προς τα κριτήρια Α1.2, Α2.3, Β3.3.

Επενδυτική Προτεραιότητα 8v - Προσαρμογή Εργαζομένων, Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος στις αλλαγές (Αξονες Προτεραιότητας 02/02Σ):

12. Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας Δράσης με κωδ. 02-8v-2.2-10 και τίτλο «Παρεμβάσεις ενίσχυσης των γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων για τη συμμετοχή τους στις διαρθρωτικές αλλαγές της οικονομίας».

Απόφαση 40ης Γραπτής Διαδικασίας

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19