Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Εγκριση μέσω της 9ης Γραπτής Διαδικασίας των Δελτίων Εξειδίκευσης, Μεθοδολογίας και Κριτηρίων αξιολόγησης πράξεων των επενδυτικών προτεραιοτήτων 1b, 2b, 3a, 3c, 4c του ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020

Έγκριση μέσω της 9ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων:

ΤΑΜΕΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

  1. Νέο Δελτίο Εξειδίκευσης για τη δράση με κωδικό 01-3c-1.4-12 και τίτλο «Σύσταση Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ» με Διαχειριστή του Ταμείου και Δικαιούχο της πράξης την ΕΤΕΑΝ ΑΕ, στο πλαίσιο των Αξόνων 01/01Σ (επενδυτική προτεραιότητα 3c)

  2. Νέο Δελτίο Εξειδίκευσης για τη δράση με κωδικό 01-1b3a3c-1.1-1.3-1.4-01 και τίτλο  «Σύσταση Ταμείου Συμμετοχών (ΤΑΣΥΜΜ)» με Διαχειριστή του Ταμείου και Δικαιούχο της πράξης το EIF στο πλαίσιο των Αξόνων 01/01Σ (επενδυτικές προτεραιότητες 1b, 3a, 3c)

  3. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης για τη δράση με κωδικό 03-4c-3.4-01 και τίτλο  «Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών» στο πλαίσιο των Αξόνων 03/03Σ (επενδυτική προτεραιότητα 4c). Η τροποποίηση αφορά καταρχήν στον επιμερισμό του διατιθέμενου προϋπολογισμού της δράσης στο δημιουργούμενο «Ταμείο Εξοικονομώ ΙΙ» και σε Aμεσες Ενισχύσεις, βάσει της σχετικής ex-ante αξιολόγησης, καθώς και στην επικαιροποίηση των Δεικτών Εκροής (αύξηση των τιμών-στόχων και επιμερισμό των τιμών σε Ταμείο και Aμεσες Ενισχύσεις)

  4. Μεθοδολογία και Κριτήρια Αξιολόγησης των πράξεων στο πλαίσιο των δράσεων σύστασης Ταμείων Χαρτοφυλακίου – δημιουργίας Χρηματοδοτικών Μέσων με προσθήκη των σχετικών άρθρων του EK 651/2014 στο κριτήριο 2 του Σταδίου Β2 του συνημμένου 4 (4.2)

ΕΤΑΚ

Μεθοδολογία και Κριτήρια Αξιολόγησης της Δράσης  «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» (Aξονες 01/01Σ, επενδυτική προτεραιότητα 1b, Κωδικός Εξειδίκευσης 01-1b-1.1-01)

ΤΠΕ

Επικαιροποίηση των Κριτηρίων και της Μεθοδολογίας Αξιολόγησης του έργου «Αθωνική Ψηφιακή Κιβωτός» (Aξονες 01/01Σ, επενδυτική προτεραιότητα 2b, Κωδικός Εξειδίκευσης 01-2b-1.2-03)

 

Απόφαση 9ης Γραπτής Διαδικασίας

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19