Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
Εγκριση μέσω της 9ης Γραπτής Διαδικασίας των Δελτίων Εξειδίκευσης, Μεθοδολογίας και Κριτηρίων αξιολόγησης πράξεων των επενδυτικών προτεραιοτήτων 1b, 2b, 3a, 3c, 4c του ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020

Έγκριση μέσω της 9ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων:

ΤΑΜΕΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

  1. Νέο Δελτίο Εξειδίκευσης για τη δράση με κωδικό 01-3c-1.4-12 και τίτλο «Σύσταση Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ» με Διαχειριστή του Ταμείου και Δικαιούχο της πράξης την ΕΤΕΑΝ ΑΕ, στο πλαίσιο των Αξόνων 01/01Σ (επενδυτική προτεραιότητα 3c)

  2. Νέο Δελτίο Εξειδίκευσης για τη δράση με κωδικό 01-1b3a3c-1.1-1.3-1.4-01 και τίτλο  «Σύσταση Ταμείου Συμμετοχών (ΤΑΣΥΜΜ)» με Διαχειριστή του Ταμείου και Δικαιούχο της πράξης το EIF στο πλαίσιο των Αξόνων 01/01Σ (επενδυτικές προτεραιότητες 1b, 3a, 3c)

  3. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης για τη δράση με κωδικό 03-4c-3.4-01 και τίτλο  «Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών» στο πλαίσιο των Αξόνων 03/03Σ (επενδυτική προτεραιότητα 4c). Η τροποποίηση αφορά καταρχήν στον επιμερισμό του διατιθέμενου προϋπολογισμού της δράσης στο δημιουργούμενο «Ταμείο Εξοικονομώ ΙΙ» και σε Aμεσες Ενισχύσεις, βάσει της σχετικής ex-ante αξιολόγησης, καθώς και στην επικαιροποίηση των Δεικτών Εκροής (αύξηση των τιμών-στόχων και επιμερισμό των τιμών σε Ταμείο και Aμεσες Ενισχύσεις)

  4. Μεθοδολογία και Κριτήρια Αξιολόγησης των πράξεων στο πλαίσιο των δράσεων σύστασης Ταμείων Χαρτοφυλακίου – δημιουργίας Χρηματοδοτικών Μέσων με προσθήκη των σχετικών άρθρων του EK 651/2014 στο κριτήριο 2 του Σταδίου Β2 του συνημμένου 4 (4.2)

ΕΤΑΚ

Μεθοδολογία και Κριτήρια Αξιολόγησης της Δράσης  «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» (Aξονες 01/01Σ, επενδυτική προτεραιότητα 1b, Κωδικός Εξειδίκευσης 01-1b-1.1-01)

ΤΠΕ

Επικαιροποίηση των Κριτηρίων και της Μεθοδολογίας Αξιολόγησης του έργου «Αθωνική Ψηφιακή Κιβωτός» (Aξονες 01/01Σ, επενδυτική προτεραιότητα 2b, Κωδικός Εξειδίκευσης 01-2b-1.2-03)

 

Απόφαση 9ης Γραπτής Διαδικασίας

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
EquiFund

EquiFund

TEPIX

TEPIX

EU in my region | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Εξοικονομώ ΙΙ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης