Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Έγκριση μέσω της 46ης Γραπτής Διαδικασίας νέων και της τροποποίησης Δελτίων Εξειδίκευσης Δράσεων των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 2a , 3c και 8v του ΕΠΑΝΕΚ

Έγκριση  μέσω της 46ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων:

Επενδυτική Προτεραιότητα 2aΠεραιτέρω ανάπτυξη των ευρυζωνικών συνδέσεων και των δικτύων υψηλής ταχύτητας και υποστήριξη της υιοθέτησης αναδυόμενων τεχνολογιών και δικτύων στο πλαίσιο της ψηφιακής οικονομίας ('Αξονες Προτεραιότητας 03/03Σ):

1. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 03-2a-3.2-08 και τίτλο «ULTRAFAST BROADBAND (UFBB)». 

2. Ανάκληση του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 03-2a-3.2-06 και τίτλο «CONNECTED ENTREPRISES».  

Επενδυτική Προτεραιότητα 3cΣτήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ('Αξονες Προτεραιότητας 01/ 01Σ):

3. Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας Δράσης με κωδ. 01-3c-1.4-20 και τίτλο «Σύσταση Ταμείου  Εγγυοδοσίας».

Επενδυτική Προτεραιότητα 8v: Προσαρμογή Εργαζομένων, Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος στις αλλαγές ('Αξονες Προτεραιότητας 02/02Σ):

4. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 02-8v-2.2-10 και τίτλο «Παρεμβάσεις ενίσχυσης των γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων για τη συμμετοχή τους στις διαρθρωτικές αλλαγές της οικονομίας». 

5. Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας Δράσης με κωδ. 02-8v-2.2-12  και τίτλο  «Ενίσχυση και ανάπτυξη των ηγετικών και διευθυντικών δεξιοτήτων των εργαζομένων γυναικών στον Ιδιωτικό τομέα της Οικονομίας».

Απόφαση 46ης Γραπτής Διαδικασίας

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19