Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Έγκριση μέσω της 17ης Γραπτής Διαδικασίας των Δελτίων Εξειδίκευσης, της Μεθοδολογίας και των Κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξεων των Eπενδυτικών Προτεραιοτήτων 8iii, 3c, 2a, 4a και 4b του ΕΠΑνΕΚ

Έγκριση μέσω της 17ης Γραπτής Διαδικασίας, των κατωτέρω θεμάτων: 

Επενδυτική Προτεραιότητα 8iii:  Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων  επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων :

1. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της δράσης με κωδ. 02-8iii-2.1-01  και τίτλο «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» – Aξονες Προτεραιότητας 02 και 02Σ.

2. Τροποποίηση της Μεθοδολογίας και των Κριτηρίων Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων για τη 2η πρόσκληση στο πλαίσιο της ανωτέρω δράσης, με ενσωμάτωση της προταθείσας από την ΕΣΑμΕΑ προσθήκης στην υποσημείωση για το βαθμολογούμενο κριτήριο  «ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ/ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ».  

Επενδυτική Προτεραιότητα 3c:  Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών :

3. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της δράσης με κωδ. 01‐3c‐1.4‐01 και τίτλο «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» - 'Aξονες Προτεραιότητας 01/01Σ.

Επενδυτική Προτεραιότητα 2a:  Περαιτέρω ανάπτυξη των ευρυζωνικών συνδέσεων και των δικτύων υψηλής ταχύτητας και υποστήριξη της υιοθέτησης αναδυόμενων τεχνολογιών και δικτύων στο πλαίσιο της ψηφιακής οικονομίας:

4. Νέο Δελτίο Εξειδίκευσης της δράσης με κωδ. 03-2a-3.2-04 και τίτλο «SUPERFAST BROADBAND» - 'Aξονες Προτεραιότητας 03/03Σ.

5. Νέο Δελτίο Εξειδίκευσης της δράσης με κωδ. 03-2a-3.2-05 και τίτλο  «REGIONAL BROADBAND EXTENSION» - 'Aξονες Προτεραιότητας 03/03Σ.

Επενδυτική Προτεραιότητα 4a: Προώθηση της παραγωγής και της διανομής ενέργειας που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές:

6. Νέο Δελτίο Εξειδίκευσης της δράσης με κωδ. 01-4a-1.6-01 και τίτλο «Προώθηση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης από ΑΠΕ και συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας για ιδιοκατανάλωση»- 'Aξονες Προτεραιότητας 01/01Σ.

 7. Νέο Δελτίο Εξειδίκευσης της δράσης με κωδ. 01-4a-1.6-02 και τίτλο «Προώθηση συστημάτων αποδοτικής τηλεθέρμανσης»- 'Aξονες Προτεραιότητας 01/01Σ.

Επενδυτική Προτεραιότητα 4b: Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις επιχειρήσεις:

 8. Νέο Δελτίο Εξειδίκευσης της δράσης με κωδ. 03-4b-3.3-01 και τίτλο «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των ΜΜΕ» - 'Aξονες Προτεραιότητας 03/03Σ.

Απόφαση 17ης Γραπτής Διαδικασίας

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19