Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Έγκριση μέσω της 87ης Γραπτής Διαδικασίας της τροποποίησης ενός Δελτίου Εξειδίκευσης Δράσης στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 8iii του ΕΠΑνΕΚ

Έγκριση  μέσω της 87ης Γραπτής Διαδικασίας του κατωτέρω θέματος:

Επενδυτική Προτεραιότητα  8iii «Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων  επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων» (Αξονες Προτεραιότητας 02/02Σ):

Tροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 02-8iii-2.1-07 και τίτλο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης  νέων ελεύθερων επαγγελματιών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία», για την πρόβλεψη β΄ κύκλου, την διεύρυνση του ηλικιακού ορίου των ενισχυόμενων και της γεωγραφικής εμβέλειας της παρέμβασης, καθώς και για τον χαρακτηρισμό της δράσης ως τμηματοποιημένης (phasing).

Απόφαση 87ης Γραπτής Διαδικασίας

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19