Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Έγκριση μέσω της 39ης Γραπτής Διαδικασίας της Τροποποίησης Δελτίων Εξειδίκευσης Δράσεων και της Μεθοδολογίας & Κριτηρίων Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων στο πλαίσιο των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 1a και 3c του ΕΠΑνΕΚ

Έγκριση  μέσω της 39ης Γραπτής Διαδικασίας  των κατωτέρω θεμάτων:

Επενδυτική Προτεραιότητα 1α: «Ενίσχυση υποδομών έρευνας και καινοτομίας και ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και προώθηση κέντρων ικανότητας, ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος» (Αξονες Προτεραιότητας 03/03Σ)

1. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 03-1a-3.1-06 και τίτλο «Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας».

2. Μεθοδολογία Αξιολόγησης και Κριτήρια Αξιολόγησης και Επιλογής  πράξεων στο πλαίσιο της ανωτέρω Δράσης με κωδ. 03-1a-3.1-06.

Επενδυτική Προτεραιότητα  3c:  «Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών» (Αξονες Προτεραιότητας 01/ 01Σ) :

3. Δελτίο Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 01-3c-1.4-19 και τίτλο «Αναβάθμιση υποδομών ΟΚΑΑ και ΚΑΘ για την υποστήριξη της σύγχρονης επιχειρηματικότητας».

4. Μεθοδολογία Αξιολόγησης και Κριτήρια Αξιολόγησης και Επιλογής  πράξεων στο πλαίσιο της ανωτέρω Δράσης με κωδ. 01-3c-1.4-19.

Απόφαση 39ης Γραπτής Διαδικασίας

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19