Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Έγκριση μέσω της 44ης Γραπτής Διαδικασίας της τροποποίησης Δελτίου Εξειδίκευσης Δράσης της Επενδυτικής Προτεραιότητας 8v και της Μεθοδολογίας και των Κριτηρίων Αξιολόγησης της Δράσης «ULTRAFAST BROADBAND» του ΕΠΑΝΕΚ

Έγκριση  μέσω της 44ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων:

Επενδυτική Προτεραιότητα 8v: Προσαρμογή Εργαζομένων, Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος στις αλλαγές (Aξονες Προτεραιότητας 02/02Σ): Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 02-8v-2.2-06 και τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών».

Επενδυτική Προτεραιότητα 2a: Περαιτέρω ανάπτυξη των ευρυζωνικών συνδέσεων και των δικτύων υψηλής ταχύτητας και υποστήριξη της υιοθέτησης αναδυόμενων τεχνολογιών και δικτύων στο πλαίσιο της ψηφιακής οικονομίας (Aξονες Προτεραιότητας 03/03Σ): Μεθοδολογία Αξιολόγησης και Κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης με κωδ. 03-2a-3.2-08 και τίτλο «ULTRAFAST BROADBAND (UFBB)».

Απόφαση 44ης Γραπτής Διαδικασίας

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19