Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Έγκριση μέσω της 90ης Γραπτής Διαδικασίας τροποποίησης δύο Δελτίων Εξειδίκευσης Δράσεων Εξειδίκευσης στο πλαίσιο των επενδυτικών Προτεραιοτήτων 8iii, 8v και 13i του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 2014-2020 (ΕΠΑνΕΚ)

Έγκριση  μέσω της 90ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων:

Επενδυτική Προτεραιότητα 13i «Στήριξη της αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 και προετοιμασία μιας πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας (Αξονας Προτεραιότητας 06)» και

Επενδυτική Προτεραιότητα 8iii «Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων» (Αξονες Προτεραιότητας 02/02Σ)»:

Τροποποίηση Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδικό 06-13i-6.1-08: και τίτλο «Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου που διατηρούν φυσικό κατάστημα, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος», με μεταφορά του προς συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΚΤ (Αξονες 02/02Σ, Επενδυτική Προτεραιότητα 8iii), λήψη νέου κωδικού εξειδίκευσης 02-8iii- 2.1-09, προσαρμογή των στοιχείων ταυτότητας και των δεικτών της δράσης, μείωση του προϋπολογισμού της δράσης από 80 εκ. ευρώ σε 51,05 εκ. ευρώ και ανάλογη μείωση τιμών δεικτών (από 16.000 σε 10.874 επιχειρήσεις)

Επενδυτική Προτεραιότητα 8v «Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές (Αξονες Προτεραιότητας 02/ 02Σ)».

Τροποποίηση – (συμπλήρωση) Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδικό 02-8v-2.2-17 και τίτλο: «Μέτρα ενίσχυσης για τη διατήρηση της απασχόλησης των εργαζομένων σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023 και την προσαρμογή επιχειρήσεων και εργαζομένων στην αλλαγή» ως προς την συμπλήρωσή του με την περιγραφή της β φάσης της δράσης η οποία θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 (τμηματοποιημένη δράση).

Απόφαση 90ης Γραπτής Διαδικασίας

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19