Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Έγκριση μέσω της 59ης Γραπτής Διαδικασίας τεσσάρων νέων και της τροποποίησης ενός Δελτίου Εξειδίκευσης Δράσεων, στο πλαίσιο των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 8 iii, 8v και 11 i του ΕΠΑνΕΚ

Έγκριση μέσω της 59ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων:

Επενδυτική Προτεραιότητα 8iii: Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (Αξονες Προτεραιότητας 02/02Σ):

1. Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας Δράσης με κωδ. 02-8iii-2.1-04 και τίτλο «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων γυμναστηρίων, παιδότοπων.

2. Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας Δράσης με κωδ. 02-8iii-2.1-05 και τίτλο «Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων».

Επενδυτική Προτεραιότητα 8v: Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές (Αξονες Προτεραιότητας 02/02Σ):

3. Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας Δράσης με κωδ. 02-8v-2.2-12  και τίτλο "Εξατομικευμένη υποστήριξη εργαζομένων για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα διαχείρισης έργων".

4. Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας Δράσης με κωδ. 02-8v-2.2-13 και τίτλο «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων, για την προσαρμογή τους στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της Οικονομίας».

Επενδυτική Προτεραιότητα 11i: Επένδυση στη θεσμική ικανότητα και στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων διοικήσεων και υπηρεσιών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο εν όψει των μεταρρυθμίσεων, καλύτερη κανονιστική ρύθμιση και χρηστή διακυβέρνηση (Αξονες Προτεραιότητας 02/02Σ):

5. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 02-11i-2.4-01 και τίτλο «Αναβάθμιση λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων»

Απόφαση 59ης Γραπτής Διαδικασίας

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19