Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Έγκριση μέσω της 47ης Γραπτής Διαδικασίας νέων και της τροποποίησης Δελτίων Εξειδίκευσης Δράσεων και της Μεθοδολογίας Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 3c και 1b του ΕΠΑνΕΚ

Έγκριση μέσω της 47ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων:

Επενδυτική Προτεραιότητα 3c:  Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών (Αξονες Προτεραιότητας 01/ 01Σ) :

1. Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας Δράσης με κωδ. 01-3c-1.4-21 και τίτλο «Σύσταση Ταμείου Εγγυοδοσίας επιχειρήσεων COVID-19» .

2. Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας Δράσης με κωδ. 01-3c-1.4-22 και τίτλο «Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19» .

Επενδυτική Προτεραιότητα 1b: Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής - (Αξονες Προτεραιότητας 01/01Σ):

3. Τροποποίηση της Μεθοδολογίας και των Κριτηρίων Αξιολόγησης πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης με κωδικό  01-1b-1.1-10 και τίτλο «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας / ΣΣΚ».

4. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 01-1b-1.1-14 και τίτλο «Κέντρα Ικανοτήτων». 

5. Μεθοδολογία και Κριτήρια αξιολόγησης της παραπάνω Δράσης με κωδ. 01-1b-1.1-14 και τίτλο «Κέντρα Ικανοτήτων».

 

Απόφαση 47ης Γραπτής Διαδικασίας

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19