Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
Έγκριση μέσω της 3ης Γραπτής Διαδικασίας των τεσσάρων (4) νέων δελτίων εξειδίκευσης δράσεων στο πλαίσιο των Αξόνων 01/01Σ του ΕΠΑΝΕΚ, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Έγκριση μέσω της 3ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων:

Έγκριση τεσσάρων (4) νέων δελτίων εξειδίκευσης Δράσεων:

  1. Δελτίο 01-3c-1.4-03: Δράση «Σύγχρονη Μεταποίηση» στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 3γ.
  2. Δελτίο 01-3c-1.4-04: Δράση «Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων τοπικής εμβέλειας για τη μεταποίηση και την εφοδιαστική αλυσίδα» στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 3γ.
  3. Δελτίο 01-6f-1.7-01: Δράση «Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας» στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 6στ.
  4. Δελτίο 01-2b-1.2-02: Δράση «Σύνταξη των προσωρινών κτηματολογικών υποβάθρων και δημιουργία της κτηματογραφικής βάσης δεδομένων ανάρτησης σε περιοχές της τέταρτης γενιάς κτηματογραφήσεων στην Ελλάδα» στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 2β.

 

3η Γραπτή Απόφαση Εξειδίκευσης - ΓΓΒ (11/5/2016)

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
EquiFund

EquiFund

TEPIX

TEPIX

EU in my region | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Εξοικονομώ ΙΙ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης