Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Έγκριση μέσω της 3ης Γραπτής Διαδικασίας των τεσσάρων (4) νέων δελτίων εξειδίκευσης δράσεων στο πλαίσιο των Αξόνων 01/01Σ του ΕΠΑΝΕΚ, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Έγκριση μέσω της 3ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων:

Έγκριση τεσσάρων (4) νέων δελτίων εξειδίκευσης Δράσεων:

  1. Δελτίο 01-3c-1.4-03: Δράση «Σύγχρονη Μεταποίηση» στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 3γ.
  2. Δελτίο 01-3c-1.4-04: Δράση «Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων τοπικής εμβέλειας για τη μεταποίηση και την εφοδιαστική αλυσίδα» στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 3γ.
  3. Δελτίο 01-6f-1.7-01: Δράση «Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας» στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 6στ.
  4. Δελτίο 01-2b-1.2-02: Δράση «Σύνταξη των προσωρινών κτηματολογικών υποβάθρων και δημιουργία της κτηματογραφικής βάσης δεδομένων ανάρτησης σε περιοχές της τέταρτης γενιάς κτηματογραφήσεων στην Ελλάδα» στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 2β.

Απόφαση 3ης Γραπτής Διαδικασίας

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19