Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Εγκριση μέσω της 18ης Γραπτής Διαδικασίας του Δελτίου Εξειδίκευσης και της Μεθοδολογίας και των Κριτηρίων Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων της δράσης με κωδ. 02-11i-2.4-02, καθώς και της Μεθοδολογίας και των Κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξεων στο πλαίσιο των δράσεων με κωδ. 01-1b-1.1-05, 01-1b-1.1-06 και 01-1b-1.1-07 του ΕΠΑΝΕΚ

Έγκριση μέσω της 18ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων: 

Επενδυτική Προτεραιότητα 11i: Επένδυση στη θεσμική ικανότητα και στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων διοικήσεων και υπηρεσιών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο εν όψει των μεταρρυθμίσεων, καλύτερη κανονιστική ρύθμιση και χρηστή διακυβέρνηση:

  1. Νέο Δελτίο Εξειδίκευσης της δράσης με κωδ. 02-11i-2.4-02 και τίτλο «Ανάπτυξη εργαλείων και εφαρμογών στη Δημόσια Διοίκηση για την βελτίωση της ικανότητάς της να υποστηρίζει το επιχειρηματικό περιβάλλον με την  αξιοποίηση ΤΠΕ» - Aξονες Προτεραιότητας 02/02Σ.
  2. Μεθοδολογία Αξιολόγησης και Κριτήρια Αξιολόγησης και Επιλογής  πράξεων της ανωτέρω δράσης.

Επενδυτική Προτεραιότητα 1b: Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

  1. Μεθοδολογία Αξιολόγησης και Κριτήρια Αξιολόγησης και Επιλογής  πράξεων των δράσεων με κωδ. 01-1b-1.1-05 και τίτλο «Ειδική δράση ΕΤΑΚ για τις Υδατοκαλλιέργειες», κωδ. 01-1b-1.1-06 και τίτλο «Ειδική δράση Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό» και κωδ. 01-1b-1.1-07 και τίτλο «Ειδική δράση: Βιομηχανικά Υλικά» - Aξονες Προτεραιότητας 01/01Σ.

Απόφαση 18ης Γραπτής Διαδικασίας

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19