Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Έγκριση μέσω της 76ης Γραπτής Διαδικασίας της Ετήσιας Έκθεσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 2014-2020 με έτος αναφοράς το 2021

Έγκριση μέσω της 76ης Γραπτής Διαδικασίας των στοιχείων της Ετήσιας Έκθεσης του ΕΠΑΝΕΚ με έτος αναφοράς το 2021, η οποία αφορά στη σωρευτική πρόοδο του Επιχειρησιακού Προγράμματος από 01/01/2014 έως 31/12/2022.

Καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 50 και το άρθρο 111 του ΚΚΔ 1303/2013 και ακολούθησε το Μέρος Α του υποδείγματος των ετήσιων και τελικών εκθέσεων υλοποίησης για τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» του Παραρτήματος V του Εκτελεστικού Κανονισμού της Επιτροπής 207/2015, όπως τροποποιήθηκε με τον 277/2018.

Απόφαση 76ης Γραπτής Διαδικασίας

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19