Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Έγκριση μέσω της 66ης Γραπτής Διαδικασίας νέων και της τροποποίησης Δελτίων Εξειδίκευσης Δράσεων στο πλαίσιο των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 3c και 13i και της Τεχνικής Βοήθειας του ΕΠΑΝΕΚ

Έγκριση  μέσω της 66ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων:

Επενδυτική Προτεραιότητα 3c: Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ('Aξονες Προτεραιότητας 01/ 01Σ):

  1. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της δράσης με κωδ. 01-3c-1.4-08 και τίτλο «Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Ίδρυσης και λειτουργίας Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων».

Επενδυτική Προτεραιότητα 13i: Στήριξη της αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 και προετοιμασία μιας πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας ('Αξονας Προτεραιότητας 06 / React EU/ ΕΤΠΑ):

  1. Δελτίο Εξειδίκευσης της δράσης με κωδ. 06-13i-6.1-03 και τίτλο «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για την προμήθεια πρώτων υλών» (μεταφορά δράσης με κωδ. 01-3c-1.4-27 / 'Αξονες Προτεραιότητας 01/01Σ).
  2. Δελτίο Εξειδίκευσης της δράσης με κωδ. 06-13i-6.1-04 και τίτλο «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης τουριστικών επιχειρήσεων φιλοξενίας για την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους» (μεταφορά δράσης με κωδ. 01-3c-1.4-26 / 'Αξονες Προτεραιότητας 01/01Σ).

'Αξονες Προτεραιότητας 05 / 05Σ: Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ / ΕΚΤ

  1. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της δράσης με κωδ. ΤΒ 1 και τίτλο «Λειτουργία ΕΦΔ Κρατικών Ενισχύσεων ΕΠΑΝΕΚ».

Απόφαση 66ης Γραπτής Διαδικασίας

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19