Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Έγκριση μέσω της 79ης Γραπτής Διαδικασίας τριών Δελτίων Εξειδίκευσης Δράσεων στο πλαίσιο των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 2b και 8v του ΕΠΑνΕΚ

Έγκριση  μέσω της 79ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων:

Επενδυτική Προτεραιότητα 7e : Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της  ασφάλειας του εφοδιασμού μέσω της ανάπτυξης έξυπνων συστημάτων διανομής, αποθήκευσης και μεταφοράς ενέργειας και μέσω της ενσωμάτωσης σε αυτά της διανεμόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Αξονες Προτεραιότητας 03/03Σ):

Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδικό 03-7e-3.7-14 και τίτλο «Έργο Διασύνδεσης της Κρήτης με το ΕΣΜΗΕ («Φάση ΙΙ:, Διασύνδεση Κρήτη – Αττική)», ως προς την τροποποίηση / επικαιροποίηση του φυσικού αντικειμένου της,  την αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης από 394.237.713 σε 497.925.635 ευρώ, καθώς και την αντίστοιχη προσαρμογή των τιμών των δεικτών και της κατανομής τους ανά κατηγορία περιφέρειας

Επενδυτική Προτεραιότητα 13i: Στήριξη της αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 και προετοιμασία μιας πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας  (Αξονας Προτεραιότητας 06)

Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδικό 06-13i-6.1-07 και τίτλο: «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων  που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές», με την επέκταση του μέτρου στήριξης και σε άλλες περιοχές.

Απόφαση 79ης Γραπτής Διαδικασίας

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19