Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Έγκριση μέσω της 62ης Γραπτής Διαδικασίας ενός νέου και της τροποποίησης δύο Δελτίων Εξειδίκευσης Δράσεων, στο πλαίσιο των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 8iii και 6c του ΕΠΑνΕΚ

Έγκριση  μέσω της 62ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων:

Επενδυτική Προτεραιότητα 8iii: Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων  επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (Αξονες Προτεραιότητας 02/02Σ):

1. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 02-8iii-2.1-04 και τίτλο «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων γυμναστηρίων, παιδότοπων».

Επενδυτική Προτεραιότητα 3a: Προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης νέων ιδεών και ενίσχυση της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και μέσω θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων (Αξονας Προτεραιότητας 01):

2. Απόσυρση του Δελτίου Εξειδίκευσης της δράσης με κωδ. 01-3a-1.3-04 και τίτλο «Οργάνωση και πιλοτική λειτουργία Creative Hub του ΥΠ.ΠΟ.Α στο κτίριο του Acropol palace». 

Επενδυτική Προτεραιότητα 6c: Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς (Aξονες Προτεραιότητας 03/03Σ):

3. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 03-6c-3.5-17 και τίτλο «Αξιοποίηση των ΤΠΕ για την προστασία, ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της Χώρας».

4. Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας Δράσης με κωδ. 03-6c-3.5-18 και τίτλο «Οργάνωση και πιλοτική λειτουργία του Κέντρου Πολιτισμού και Δημιουργίας ΑΚΡΟΠΟΛ».

Απόφαση 62ης Γραπτής Διαδικασίας

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19