Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Έγκριση μέσω της 8ης Γραπτής Διαδικασίας της Μεθοδολογίας και Κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής δράσεων στο πλαίσιο των επενδυτικών προτεραιοτήτων 1b και 2b του ΕΠΑνΕΚ

Έγκριση μέσω της 8ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων:

Επενδυτική Προτεραιότητα 1b (Αξονες 01/01Σ):

1. Έγκριση Μεθοδολογίας και Κριτήριων Αξιολόγησης για τη δράση με κωδικό 01-1b-1.1-02 και τίτλο «Διμερείς & Πολυμερείς Ε&Τ Συνεργασίες».

2. Τροποποίηση Μεθοδολογίας και Κριτήριων Αξιολόγησης για τη δράση με κωδικό 01-1b-1.1-03 και τίτλο «Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία – Πράξη επιχορήγησης ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε κοινές προκηρύξεις υποβολής προτάσεων των ευρωπαϊκών δικτύων ERANETs», ως προς τις προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων

Επενδυτική προτεραιότητα 2b (Αξονες 01/01Σ):

3. Έγκριση Μεθοδολογίας και Κριτήριων Αξιολόγησης για τη δράση με κωδικό 01-2b-1.2-02 και τίτλο  «Σύνταξη των προσωρινών κτηματολογικών υποβάθρων και δημιουργία της κτηματογραφικής βάσης δεδομένων ανάρτησης σε περιοχές της τέταρτης γενιάς κτηματογραφήσεων στην Ελλάδα» με Δικαιούχο το Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε. (ΕΚΧΑ Α.Ε.)

 

Απόφαση 8ης Γραπτής Διαδικασίας

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19