Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Έγκριση μέσω της 50ης Γραπτής Διαδικασίας της τροποποίησης Δελτίου Εξειδίκευσης του ΤΕΠΙΧ ΙΙ της Επενδυτικής Προτεραιότητας 3c του ΕΠΑνΕΚ

Έγκριση μέσω της 50ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων:

Επενδυτική Προτεραιότητα 3c:  Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ('Αξονες Προτεραιότητας 01/ 01Σ).

Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 01-3c-1.4-12 και τίτλο «Σύσταση Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ», ως προς την αύξηση της Δημόσιας Δαπάνης από 700 σε 880 εκ. ευρώ και αντίστοιχη αναπροσαρμογή δεικτών.

Απόφαση 50ης Γραπτής Διαδικασίας

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19