Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Έγκριση μέσω της 43ης Γραπτής Διαδικασίας της Μεθοδολογίας και των Κριτηρίων Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας / ΣΣΚ 1η Πρόσκληση: Φορέας Αρωγός» της Επενδυτικής Προτεραιότητας 1b του Προγράμματος

Έγκριση  μέσω της 43ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων:

Ανακοινώθηκε η έγκριση μέσω της 43ης Γραπτής Διαδικασίας της Μεθοδολογίας και των Κριτηρίων Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας / ΣΣΚ 1η Πρόσκληση: Φορέας Αρωγός» της Επενδυτικής Προτεραιότητας 1b του Προγράμματος.

Απόφαση 43ης Γραπτής Διαδικασίας

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19