Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Έγκριση μέσω της 64ης Γραπτής Διαδικασίας νέων και της τροποποίησης Δελτίων Εξειδίκευσης Δράσεων καθώς και Μεθοδολογίας και Κριτηρίων Αξιολόγησης πράξεων, στο πλαίσιο των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 3c και 13i του ΕΠΑΝΕΚ

Έγκριση  μέσω της 64ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων:

Επενδυτική Προτεραιότητα 3c: Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών (Αξονες Προτεραιότητας 01/ 01Σ):

1. Μεθοδολογία και Κριτήρια Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων στο πλαίσιο της δράσης με κωδ. 01-3c-1.4-26 και τίτλο «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης τουριστικών επιχειρήσεων φιλοξενίας για την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους» (επιχειρήσεις των οποίων η συνολική επιλέξιμη δημόσια ενίσχυσή τους υπερβαίνει τις 200 χιλ. ευρώ).

2. Μεθοδολογία και Κριτήρια Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων στο πλαίσιο της δράσης με κωδ. 01-3c-1.4-22 και τίτλο «Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19»   (επιχειρήσεις των οποίων η συνολική επιλέξιμη δημόσια ενίσχυσή τους υπερβαίνει τις 200 χιλ. ευρώ).

3. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 01-3c-1.4-17 και τίτλο «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων».  

4. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 01-3c-1.4-23 και τίτλο  «Ενίσχυση με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19».

Επενδυτική Προτεραιότητα 13i: Στήριξη της αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 και προετοιμασία μιας πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας: (Αξονας Προτεραιότητας 06):

5. Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας Δράσης με κωδ. 06-13i-6.1-01 και τίτλο «Ενίσχυση με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 - 5ος Κύκλος».

Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής (Αξονες Προτεραιότητας 01/01Σ και 06):

6. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με τίτλο «Σύσταση Ταμείου Εγγυοδοσίας επιχειρήσεων COVID-19».

Απόφαση 64ης Γραπτής Διαδικασίας

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19