Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Έγκριση μέσω της 7ης Γραπτής Διαδικασίας των Δελτίων Εξειδίκευσης ή/ και Μεθοδολογίας και Κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής δράσεων στο πλαίσιο των επενδυτικών προτεραιοτήτων 1b, 3a, 3c , 8iii, 2a, 2b και 6c του ΕΠΑνΕΚ

Έγκριση μέσω της 7ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων:

Δράσεις στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 1b (Αξονες 01/01Σ):

1. Τροποποίηση Δελτίου Εξειδίκευσης με κωδικό 01-1b-1.1-03 και τίτλο «Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία – Πράξη επιχορήγησης ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε κοινές προκηρύξεις υποβολής προτάσεων των ευρωπαϊκών δικτύων ERANETs» σε ό,τι αφορά την περιγραφή της δράσης, την αύξηση του προϋπολογισμού από 4 σε 16 εκ. ευρώ (ΔΔ), την προσθήκη της εκτιμώμενης ιδιωτικής συμμετοχής, την επικαιροποίηση των αναμενόμενων δεικτών εκροής στο πλαίσιο της δράσης καθώς και την ενημέρωση του χρονοπρογραμματισμού της δράσης.

2. Αναλυτική Μεθοδολογία και Κριτήρια Αξιολόγησης για την παραπάνω δράση 

Δράσεις στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 3a ( 01/01Σ):

3. Νέο Δελτίο Εξειδίκευσης με κωδικό 01-3a-1.3-02 και τίτλο «Μελέτες και έρευνες στήριξης του ενεργειακού τομέα, της βιομηχανίας και της επιχειρηματικότητας» με δικαιούχο το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.). Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στο ποσό των 5.313.500 ευρώ (δημόσια δαπάνη).

4. Αναλυτική Μεθοδολογία και Κριτήρια Αξιολόγησης για την παραπάνω δράση

Δράσεις στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 3c ( 01/01Σ):

5. Τροποποίηση Δελτίου Εξειδίκευσης με κωδικό 01-3c-1.4-01 και τίτλο «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» με σκοπό την αύξηση της διαθέσιμης ΔΔ της δράσης από 130 σε 180 εκ. ευρώ, την επικαιροποίηση του ελάχιστου επιλέξιμου προϋπολογισμού των επενδυτικών σχεδίων,  την  επικαιροποίηση των αναμενόμενων δεικτών εκροής στο πλαίσιο της δράσης και την ενημέρωση του χρονοπρογραμματισμού αυτής

6. Τροποποίηση Δελτίου Εξειδίκευσης με κωδικό 01-3c-1.4-02 και τίτλο «Πρόγραμμα Ενίσχυσης Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» με σκοπό την αύξηση της διαθέσιμης ΔΔ της δράσης από 50 σε 90 εκ. ευρώ, την επικαιροποίηση των δεικτών εκροής, του χρονοπρογραμματισμού καθώς και του επιλέξιμου προϋπολογισμού των επενδυτικών σχεδίων

Δράσεις στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 8iii (02/02Σ):

7. Τροποποίηση Δελτίου Εξειδίκευσης με κωδικό 02-8iii-2.1-01 και τίτλο «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» με σκοπό την αύξηση της διαθέσιμης ΔΔ της δράσης από 50 σε 100 εκ. ευρώ, την πρόβλεψη δυνατότητας συνεργασίας δικαιούχων, την απάλειψη του ηλικιακού περιορισμού των δικαιούχων, την  επικαιροποίηση των αναμενόμενων δεικτών εκροής στο πλαίσιο της δράσης καθώς και την ενημέρωση του χρονοπρογραμματισμού αυτής

Δράσεις στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 2b (Αξονες 01/01Σ):

8. Νέο Δελτίο Εξειδίκευσης με κωδικό 01-2b-1.2-04 «Υπηρεσίες δημιουργίας και διάθεσης εθνικών ψηφιακών ορθοεικόνων και αεροφωτογραφιών» με Δικαιούχο την ΕΚΧΑ Α.Ε. (Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.) και στόχο την εξυπηρέτηση πολιτών, επιχειρήσεων και υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στο ποσό των 3.104.700 ευρώ (δημόσια δαπάνη).

9. Αναλυτική Μεθοδολογία και Κριτήρια Αξιολόγησης για την παραπάνω δράση. 

Δράσεις στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 2a (Αξονες 03/03Σ):

10. Νέο Δελτίο Εξειδίκευσης με κωδικό 03-2a-3.2-02 και τίτλο «Εκσυγχρονισμός των δικτυακών υποδομών όλων των ΑΕΙ και των Ερευνητικών Κέντρων της χώρας» με Δικαιούχο το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας ΑΕ (ΕΔΕΤ ΑΕ). Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 18.600.000 ευρώ (δημόσια δαπάνη, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

11. Αναλυτική Μεθοδολογία και Κριτήρια Αξιολόγησης για την παραπάνω δράση.

Δράσεις στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 6c (03/03Σ):

12. Αντικατάσταση του δελτίου εξειδίκευσης με κωδ. 03-6c-3.5-05 και τίτλο νέας δράσης για «Παρεμβάσεις σε χαρακτηριστικά μνημεία με ιδιαίτερη συμβολή στον τουρισμό ιστορικών πόλεων» με Δικαιούχο το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 1.720.000 ευρώ(σε δημόσια δαπάνη).

13. Αναλυτική Μεθοδολογία Αξιολόγησης του συνόλου των δράσεων τουρισμού-πολιτισμού της επενδυτικής προτεραιότητας 6c, τα κριτήρια αξιολόγησης των οποίων εγκρίθηκαν κατά την 5η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑΝΕΚ (Απόφαση 3085/744 Α1/ 09-06-2016).

 

Απόφαση 7ης Γραπτής Διαδικασίας

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19