Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
Έγκριση μέσω της 34ης Γραπτής Διαδικασίας Δελτίων Εξειδίκευσης, Μεθοδολογίας και Κριτηρίων Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 7e, 3c και 3d του ΕΠΑνΕΚ.

Έγκριση  μέσω της 34ης Γραπτής Διαδικασίας  των κατωτέρω θεμάτων:

Επενδυτική Προτεραιότητα 7e: Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της  ασφάλειας του εφοδιασμού μέσω της ανάπτυξης έξυπνων συστημάτων διανομής, αποθήκευσης και μεταφοράς ενέργειας και μέσω της ενσωμάτωσης σε αυτά της διανεμόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ('Aξονες Προτεραιότητας 03/ 03Σ):

1. Δελτίο Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 03-7e-3.8-03 και τίτλο «Εισαγωγή Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών σε πενήντα επτά (57) περιοχές του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας».

2. Δελτίο Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 03-7e-3.8-04 και τίτλο «Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Χρηστών Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ».

3. Δελτίο Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ.03-7e-3.7-13 και τίτλο «Έργο Διασύνδεσης της Κρήτης με το ΕΣΜΗΕ - ΦΑΣΗ Ι: Διασύνδεση ΕΡ 150kV ονομαστικής ικανότητας 2×200MVA Κρήτη – Πελοπόννησος».

Επενδυτική Προτεραιότητα 3cΣτήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ('Aξονες Προτεραιότητας 01/ 01Σ) :

4. Τροποποίηση της Μεθοδολογίας και των Κριτηρίων Αξιολόγησης και Επιλογής  πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης με κωδ. 01-3c-1.4-15 και τίτλο «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός».

Επενδυτική Προτεραιότητα 3d:  Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας ('Aξονες Προτεραιότητας 01/ 01Σ) :

5. Τροποποίηση της Μεθοδολογίας και των Κριτηρίων Αξιολόγησης και Επιλογής  πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης με κωδ. 01-3d-1.5-05 και τίτλο «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ - Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό».

 

Απόφαση 34ης Γραπτής Διαδικασίας

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
EquiFund

EquiFund

TEPIX

TEPIX

EU in my region | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Εξοικονομώ ΙΙ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης