Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Έγκριση μέσω της 37ης Γραπτής Διαδικασίας Δελτίων Εξειδίκευσης και Μεθοδολογίας & Κριτηρίων Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 2b, 3c, 4c και 8iii του ΕΠΑνΕΚ.

Έγκριση  μέσω της 37ης Γραπτής Διαδικασίας  των κατωτέρω θεμάτων:

Επενδυτική Προτεραιότητα 2b: Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ (Αξονες Προτεραιότητας 01/01Σ):

1. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της δράσης  με κωδ. 01-2b-1.2-11 και τίτλο  «Ψηφιακό Βήμα και Ψηφιακό Αλμα».

2. Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας δράσης με κωδ. 01-2b-1.2-13 και τίτλο «Επεξεργασία και διάθεση μέσω ΤΠΕ μετεωρολογικών δεδομένων και προϊόντων σε επιχειρήσεις και πολίτες».

3. Μεθοδολογία και Κριτήρια Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης με κωδ.01-2b-1.2-12 και τίτλο «Ενίσχυση επιχειρήσεων του τομέα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών για την υιοθέτηση συστημάτων και την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης πληροφόρησης του επιβατικού κοινού και ηλεκτρονικού εισιτηρίου».

Επενδυτική Προτεραιότητα  3c:  Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών (Αξονες Προτεραιότητας 01/ 01Σ)

4. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της δράσης  με κωδ. 01-3c-1.4-08 και τίτλο  «Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων».

5. Τροποποίηση της Μεθοδολογίας και των Κριτηρίων  Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης με κωδ. 01-3c-1.4-10 και τίτλο «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας – Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση».

6. Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας δράσης με κωδ. 01-3c-1.4-19 και τίτλο «Αναβάθμιση υποδομών ΟΚΑΑ για την υποστήριξη της σύγχρονης επιχειρηματικότητας».

Επενδυτική Προτεραιότητα 4c: Στήριξη της Ενεργειακής Απόδοσης, της Έξυπνης Διαχείρισης της Ενεργείας και της χρήσης ΑΠΕ στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων κτηρίων και στον τομέα της στέγασης (Αξονες Προτεραιότητας 03/03Σ) :

7. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της  Δράσης με κωδ. 03-4c-3.4-02 και τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων».

Επενδυτική Προτεραιότητα 8iii: «Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων»  (Αξονες 02/02Σ):

8. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 02-8iii-2.1-01 και τίτλο «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης».

9. Τροποποίηση της Μεθοδολογίας και των Κριτηρίων  Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων για τη 2η πρόσκληση  στο πλαίσιο της ανωτέρω δράσης.

Απόφαση 37ης Γραπτής Διαδικασίας

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19