Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Έγκριση μέσω της 70ης Γραπτής Διαδικασίας της πρότασης 7ης Αναθεώρησης του ΕΠΑΝΕΚ

Έγκριση μέσω της 70ης Γραπτής Διαδικασίας της πρότασης 7ης Αναθεώρησης του ΕΠΑνΕΚ. Το σύνολο του προϋπολογισμού της Κοινοτικής Συνδρομής του Προγράμματος παραμένει αμετάβλητο, καθώς και η κατανομή των πόρων στις 3 κατηγορίες Περιφερειών. 

Μικρές μεταβολές στη Δημόσια Δαπάνη (-10 εκ. ευρώ) προκύπτουν λόγω του διαφορετικού ύψους κοινοτικής συνδρομής από την ανακατανομή πόρων μεταξύ των αξόνων, με αποτέλεσμα ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός του ΕΠΑΝΕΚ να διαμορφώνεται σε 8.020,3 δισ. ευρώ από 8.030,5 δισ. ευρώ σε όρους Δημόσιας Δαπάνης. Επίσης προσαρμόζονται στοιχεία του προγραμματικού σχεδιασμού (στρατηγική, δράσεις, δείκτες, πλαίσιο επίδοσης κλπ) λόγω των αλλαγών που έχουν επέλθει στο περιβάλλον εφαρμογής του ΕΠ.

Απόφαση 70ης Γραπτής Διαδικασίας

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19