Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Εγκριση μέσω της 30ης Γραπτής Διαδικασίας Δελτίων Εξειδίκευσης, Μεθοδολογίας και Κριτηρίων Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 2a, 3a, 3c, 3d, 4c, 6c, 7e και 8v του ΕΠΑνΕΚ.

Έγκριση  μέσω της 30ης Γραπτής Διαδικασίας  των κατωτέρω θεμάτων:

Επενδυτική Προτεραιότητα 2a: Περαιτέρω ανάπτυξη των ευρυζωνικών συνδέσεων και των δικτύων υψηλής ταχύτητας και υποστήριξη της υιοθέτησης αναδυόμενων τεχνολογιών και δικτύων στο πλαίσιο της ψηφιακής οικονομίας (Αξονες Προτεραιότητας 03/03Σ):

1. Δελτίο Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ.  03-2a-3.2-09 και τίτλο  «Παροχή προηγμένων δικτυακών και υπολογιστικών υπηρεσιών σε Νοσοκομειακές Μονάδες σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους με στόχο την υποστήριξη του κλινικού έργου, την ενίσχυση της ερευνητικής τους δραστηριότητας και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα υγείας».

2. Μεθοδολογία και Κριτήρια Αξιολόγησης πράξεων της ανωτέρω Δράσης με κωδ. 03-2a-3.2-09.

3. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της  Δράσης με κωδ. 03-2a-3.2-06 και νέο τίτλο «Δράση Κρατικής Ενίσχυσης CONNECTED ENTERPRISES (CE) προς Επιχειρήσεις στο Πλαίσιο του NGA PLAN».

Επενδυτική Προτεραιότητα 3a: Προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης νέων ιδεών και ενίσχυση της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και μέσω θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων (Αξονες Προτεραιότητας 01/01Σ):

4. Δελτίο Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 01-3a-1.3-06 και τίτλο «Ανάπτυξη επιχειρήσεων με αξιοποίηση διαστημικών προϊόντων και υπηρεσιών μέσω της διαχείρισης και λειτουργίας του Κέντρου Επιχειρηματικής Επώασης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος στην Ελλάδα με διακριτικό τίτλο "ESA BIC Greece"».

Επενδυτική Προτεραιότητα 3c: Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών (Αξονες Προτεραιότητας 01/01Σ):

5. Τροποποίηση της Μεθοδολογίας και των Κριτηρίων Αξιολόγησης πράξεων της Δράσης με κωδ. 01‐3c‐1.4‐01 και τίτλο «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές».

Επενδυτική Προτεραιότητα 3d: Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας (Αξονες Προτεραιότητας 01/01Σ):

6. Τροποποίηση της Μεθοδολογίας και των Κριτηρίων Αξιολόγησης πράξεων της Δράσης με κωδ. 01-3d-1.5-05 και τίτλο «Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό - ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ».

Επενδυτική Προτεραιότητα 4c :Στήριξη της Ενεργειακής Απόδοσης, της Έξυπνης Διαχείρισης της Ενεργείας και της χρήσης ΑΠΕ στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων κτηρίων και στον τομέα της στέγασης (Αξονες Προτεραιότητας 03/03Σ):

7. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της  Δράσης με κωδ. 03-4c-3.4-01 και τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών».

Επενδυτική Προτεραιότητα 6c: Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς (Αξονες Προτεραιότητας 03/03Σ):

8. Τροποποίηση της Μεθοδολογίας και των Κριτηρίων Αξιολόγησης πράξεων των Δράσεων της Επενδυτικής Προτεραιότητας 6c.

Επενδυτική Προτεραιότητα 7e: «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της  ασφάλειας του εφοδιασμού μέσω της ανάπτυξης έξυπνων συστημάτων διανομής, αποθήκευσης και μεταφοράς ενέργειας και μέσω της ενσωμάτωσης σε αυτά της διανεμόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές» (Αξονες Προτεραιότητας 03/03Σ) :

9. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 03-7e-3.7-01 και τίτλο «Διασύνδεση Κυκλάδων».

10. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της  Δράσης με κωδ. 03-7e-3.7-08 και τίτλο «Διασύνδεση Κυκλάδων (Β Φάση)».

11. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της  Δράσης με κωδ.  03-7e-3.7-07 και τίτλο «Αντικατάσταση υποβρυχίων καλωδίων Λιβάδι (Ν.Εύβοια) - Ανδρος & Ανδρος – Τήνος».

12. Μεθοδολογία και Κριτήρια Αξιολόγησης για τις Δράσεις που αναφέρονται στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας της Επενδυτικής Προτεραιότητας 7e.

Επενδυτική Προτεραιότητα 8v: Προσαρμογή Εργαζομένων, Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος στις αλλαγές (Αξονες Προτεραιότητας 02/02Σ) :

13. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ.02-8v-2.2-01 και τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα».

14. Μεθοδολογία και Κριτήρια Αξιολόγησης πράξεων για την πρόσκληση του Β΄ κύκλου της δράσης με κωδ. 02-8v-2.2-01 και τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα».

15. Δελτίο Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 02-8v-2.2-08 και τίτλο «Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας του ανθρώπινου δυναμικού στις αναπτυξιακές προτεραιότητες του Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου Επόμενης  Γενιάς».

Απόφαση 30ης Γραπτής Διαδικασίας

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19