Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Έγκριση μέσω της 51ης Γραπτής Διαδικασίας νέων και της τροποποίησης Δελτίων Εξειδίκευσης Δράσεων των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 7e, 2a, 3c και 1b του ΕΠΑΝΕΚ

Έγκριση  μέσω της 51ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων:

Επενδυτική Προτεραιότητα 7e: Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της  ασφάλειας του εφοδιασμού μέσω της ανάπτυξης έξυπνων συστημάτων διανομής, αποθήκευσης και μεταφοράς ενέργειας και μέσω της ενσωμάτωσης σε αυτά της διανεμόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Αξονες Προτεραιότητας 03/03Σ):

1. Δελτίο Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 03-7e-3.7-16 και τίτλο «Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου «ΑΣΦΑ» Αλεξανδρούπολης».

2. Δελτίο Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 03-7e-3.7-17 και τίτλο «Αναβάθμιση σταθμού συμπίεσης στην Νέα Μεσημβρία».

3. Δελτίο Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 03-7e-3.7-18 και τίτλο «Σταθμός Συμπίεσης στην Αμπελιά Ελασσόνας».

Επενδυτική Προτεραιότητα 2a: Περαιτέρω ανάπτυξη των ευρυζωνικών συνδέσεων και των δικτύων υψηλής ταχύτητας και υποστήριξη της υιοθέτησης αναδυόμενων τεχνολογιών και δικτύων στο πλαίσιο της ψηφιακής οικονομίας (Αξονες Προτεραιότητας 03/03Σ):

4. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 03-2a-3.2-11 και τίτλο «G-Cloud Next Generation».

Επενδυτική Προτεραιότητα 3c: Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών (Αξονες Προτεραιότητας 01/ 01Σ):

5. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 01-3c-1.4-21 και τίτλο «Σύσταση Ταμείου Εγγυοδοσίας επιχειρήσεων COVID-19».

Επενδυτική Προτεραιότητα 1b: Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής  (Αξονες Προτεραιότητας 01/01Σ):

6. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 01-1b-1.1-10 και τίτλο «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας / ΣΣΚ».  

Απόφαση 51ης Γραπτής Διαδικασίας

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19