Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Έγκριση μέσω της 60ης Γραπτής Διαδικασίας της πρότασης 6ης Αναθεώρησης του ΕΠΑΝΕΚ

Έγκριση μέσω της 60ης Γραπτής Διαδικασίας της πρότασης 6ης Αναθεώρησης του ΕΠΑνΕΚ, που αφορά στην κατανομή πόρων REACT-EU έτους 2021 ύψους 1,6 δις ευρώ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19.

Προστίθεται για τον σκοπό αυτό νέος Αξονας Προτεραιότητας ΑΠ06 «Στήριξη της αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης λόγω της πανδημίας COVID-19» με ποσοστό συγχρηματοδότησης 100% χωρίς περιφερειακή κατανομή. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ΕΠΑνΕΚ διαμορφώνεται πλέον από 4,97 σε 6,58 δις ευρώ σε όρους κοινοτικής συνδρομής και από 6,42 σε 8,03 δις ευρώ σε όρους Δημόσιας Δαπάνης.

Απόφαση 60ης Γραπτής Διαδικασίας

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19